การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1 เม.ย.59 ได้อ่านประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ 1 เมษายน 2559 พบแฟ้ม http://www.bwc.ac.th/modules/news/pdf/regis1-2559.pdf
อ่านดูพบว่าประกาศรับสมัครนักเรียน
ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์) 30 คน
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 254 คน
ประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขต + นอกเขต) รับจำนวน 254 คน
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 30 คน
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ไม่เกิน 47 คน
รวมทั้งสิ้น 615 คน
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/606590036158485/

Leave a Reply

facebook twitter