Read more about the article ประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น
โควตา มช.

ประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 (Thai University Center Admission System) โดยสืบค้นได้ 3 แบบ คือ 1. ค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน/เลขที่สมัคร/ชื่อ/สกุล 2. ค้นด้วยชื่อโรงเรียน 3. ค้นด้วยคณะ/สาขา https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/tcas-candidate-r2.php?page=school โรงเรียนในจังหวัดลำปาง ที่ร่วมโครงการมี 46 โรงเรียน ดังนี้ 1. 02107…

Continue Readingประกาศชื่อผู้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 รอบที่ 2 ผ่านระบบสืบค้น
Read more about the article ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561
cmu แต่ละหลักสูตร/คณะ

ผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจ หากมีข้อมูลที่ดี ก็จะตัดสินใจได้ดีตามไปด้วย ผลการตัดสินใจก็จะดีที่สุด ตามการอ้างอิงที่ดี ซึ่งแฟนเพจ ทีมมช ได้แชร์ข้อมูลที่ดี เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ https://www.facebook.com/teammorchor จากผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษา โดย http://www.webometrics.info เมื่อ กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 4 จากในไทยทั้งหมด 179 สถาบัน และที่จัดโดย https://www.timeshighereducation.com เมื่อ 5 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ 801-1000 ของโลก…

Continue Readingผลจัดอันดับคณะ ตามจำนวนผู้สมัคร โควตา มช. 2561

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ

ข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ จากทั้งหมด 634 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียงตามจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ประกาศผลเมื่อ 9 มกราคม 2560 ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560 จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วผมนำมาประมวลผล จัดอันดับทั้ง 17 จังหวัด แล้วเผยแพร่ใน http://www.thaiall.com/topstory/ ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จำนวนที่ผ่านข้อเขียนเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

Continue Readingข้อมูลอันดับโรงเรียนทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีผู้ผ่านการสอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 197 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ยินดีกับนักเรียนบุญวาทย์ฯ ที่สอบผ่านในรอบโควตา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560   โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีผู้ผ่านการสอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 197 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560     ลำดับ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล คณะ 1 1020002 เบญญาภา แซ่คู คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2 1020010 พลอย…

Continue Readingโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีผู้ผ่านการสอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 197 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

วันนี้ (10 ธ.ค.2559) มีนักเรียนในภาคเหนือสอบโควตา มช. ปีการศึกษา 2560 พบตารางสรุปจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามคณะ/สาขาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลปีการศึกษา 2559 ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th พบกำหนดการโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ) วันที่…

Continue Readingสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร ณ ม.เนชั่น ลำปาง

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง จัดโครงการ “หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร” ในสถาบันการศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเตรียมเอกสารยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (การประดิษฐ์/ออกแบบ) อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า พันธุ์พืช ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ในวันศุกร์ ที่ 17…

Continue Readingหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร ณ ม.เนชั่น ลำปาง