งานที่ต้องเสียสละเพื่อเป้าหมาย

game ของผู้เสียสละ
game ของผู้เสียสละ

อพร.สัมพันธ์ คือ การรวมกันของสถาบันการศึกษา 11 แห่งในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี สถาบันการพลศึกษาลำปาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

แล้วในการแข่งกีฬาช่วงเย็นของวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเนชั่น ก็ได้ภาพการแข่งยืนในพื้นที่จำกัด แล้วนึกถึงกุศโลบายของ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ผู้นำการจัดกิจกรรมว่าต้องการให้ผู้ร่วมแข่งขันได้เรียนรู้ว่า  การไปให้ถึงเป้าหมายมีองค์ประกอบมากมาย อาทิ
1. ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม (Collaboration)
2. ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (Objective)
3. การทำความเข้าใจเกณฑ์ (Criteria)
4. ประเมินความพร้อมก่อนลงสนาม (Preparation)
5. การคัดเลือกทีม (Selection)
6. การประเมินผล (Assesment)

จากภาพ .. เราประจักษ์ได้ว่า
1. เป็นทีมที่ทุกคนพร้อมเสียสละ
2. แบ่งพื้นที่กันยืน
3. เพื่อเป้าหมายของกลุ่ม

Leave a Reply