งานที่ต้องเสียสละเพื่อเป้าหมาย

game ของผู้เสียสละ

game ของผู้เสียสละ

อพร.สัมพันธ์ คือ การรวมกันของสถาบันการศึกษา 11 แห่งในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี สถาบันการพลศึกษาลำปาง และมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

แล้วในการแข่งกีฬาช่วงเย็นของวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยเนชั่น ก็ได้ภาพการแข่งยืนในพื้นที่จำกัด แล้วนึกถึงกุศโลบายของ อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ ผู้นำการจัดกิจกรรมว่าต้องการให้ผู้ร่วมแข่งขันได้เรียนรู้ว่า  การไปให้ถึงเป้าหมายมีองค์ประกอบมากมาย อาทิ
1. ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม (Collaboration)
2. ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (Objective)
3. การทำความเข้าใจเกณฑ์ (Criteria)
4. ประเมินความพร้อมก่อนลงสนาม (Preparation)
5. การคัดเลือกทีม (Selection)
6. การประเมินผล (Assesment)

จากภาพ .. เราประจักษ์ได้ว่า
1. เป็นทีมที่ทุกคนพร้อมเสียสละ
2. แบ่งพื้นที่กันยืน
3. เพื่อเป้าหมายของกลุ่ม