Tag Archives: adisak

อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล เปิดแกลอรี่ภาพถ่าย

อดิศักดิ์ จำปางทอง

อดิศักดิ์ จำปางทอง และ ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล – 2 เทพด้านนิเทศศาสตร์ ลำปาง

 

มองเห็นเป็นโอกาสของนักศึกษานิเทศศาสตร์ลำปาง เพราะ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง แชร์ข่าวเปิดแกลอรี่ในกลุ่มเฟสเมื่อ 24 พ.ค.59 ว่า เชิญชวนชาวลำปางชื่นชมผลงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์และงานศิลป์ ได้ไปชมงาน “ลำปางฉายแวว Art & Creative Zone” ซึ่งประกอบด้วยงาน Photo & Arts Gallery งาน Exhibition + กิจกรรม + Work shop และผลงานสาระนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สลับหมุนเวียนทุกสถาบัน ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้อง 318 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง .. เริ่มแล้ววันนี้!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1141134959241263&set=gm.1153967784669090

ข้อความข้างต้น
ทำให้ผมพบว่า อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ท่านไปเยี่ยมชมแกลอรี่ภาพถ่าย “ลำปางฉายแวว” มาแล้ว ที่เปิดโดย อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล (เต๋) อาจารย์และวิทยากรพิเศษที่มหาวิทยาลัยเนชั่น มีผลงานหลากหลายของศิลปินมากมาย ที่ยินดีรับผลงานของทุกสถาบัน ทั้งภาพถ่าย ภาพวาดสีน้ำมัน ภาพวาดสีอะคริลิค
แล้วผมก็ชอบชมอะไรสวย ๆ งาม ๆ ที่เป็นงานสร้างสรรค์ (Art & Creative)
แล้ว 29 พ.ค.59 ช่วงบ่ายแก่มากแล้ว ผมก็มีโอกาส เข้าไปชมแกลอรี่ที่สามารถรับชมได้ฟรี (Free Gallery) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ของเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ชื่อห้อง “ลำปางฉายแวว”

 

แกลอรี่ ลำปางฉายแวว

แกลอรี่ ลำปางฉายแวว

รอบนี้ไปถ่ายภาพสวย ๆ ได้ถ่ายภาพมา 9 ใบ

 

อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1981/

ผลงานกลุ่มซบแมวเซา
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1969/

การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน

15 ต.ค.55 อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เล่าใน yammer.com ว่าลงพื้นที่ 13 อำเภอในลำปางระหว่าง 6 – 11 ต.ค 55 เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนกับแต่ละพื้นที่แล้ว ตามแผนวิจัยฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก สัมมนาที่มหาวิทยาลัยเนชั่นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา

17 ก.ย.55 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จัดสัมนาเรื่อง “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานการวิจัย เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อัตลักษณ์ชุมชนลำปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีเนื้อหาและแบบแผนที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำปาง และให้ตรงกับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวทั่วไป ตลอดจนให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันบนเส้นทางโลจิสติกส์ของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ในการสัมมนามีการบรรยายเรื่อง การสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการ อัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน และมีการประชุมกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนในด้านต่าง ๆ
– ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
– ด้านพืชผัก ผลไม้ อาหารท้องถิ่น และร้านอาหาร
– ด้านการพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การเป็นของที่ระลึก
– ด้านการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการจัดทำศูนย์สารสนเทศ
– ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและที่พัก
– ด้านการร่วมกันสร้างเส้นทางท่องเที่ยวอย่างมีอัตลักษณ์
บนเส้นทางการท่องเที่ยว 4 เส้นทาง
1. เส้นทางสายอำเภอห้างฉัตร – เกาะคา – เสริมงาม – แม่ทะ
2. เส้นทางสายอำเภอแจ้ห่ม – เมืองปาน – วังเหนือ
3. เส้นทางสายอำเภอเมือง – แม่เมาะ – งาว
4. เส้นทางสายอำเภอสบปราบ – เถิน – แม่พริก

 

ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120917223527

lampang travel

lampang travel