อ.อดิศักดิ์ จำปางทอง และ อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล

อดิศักดิ์ จำปางทอง

อ.อดิศักดิ์ จำปางทอง และ อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล

อ.อดิศักดิ์ จำปางทอง และ อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล ท่านเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน
สำเร็จการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่สำคัญหล่อเหมือนกัน

Leave a Reply