upgrade wordpress ใน lampang.net

top of wordpress

top of wordpress

21 ก.พ.56 มีโอกาสอัพเกรด wordpress ของ thaiabc.com/lampangnet เป็น 3.5.1 และทำให้ tracker ของ truehits.net หายไป เมื่อต้องเอากลับเข้าไปใส่ ผมก็เพิ่มของ nedstatbasic.net ซึ่งปัจจุบันเป็น  motigo.com เข้าไปด้วย เป็น 2 สถิติควบคู่กันไป โดยเพิ่มเข้าไปที่ footer.php ผ่าน appearance, editor

แล้วเพิ่มก่อนปิด tag ของ body แล้วปรับแก้ style.css ดังนี้
#site-title a {font-size: 30px;}
#site-title a {font-size: 14px;} ทำให้เท่ากับ site-description

#branding hgroup {margin: 0 7.6%;}
#branding hgroup {margin: 0 1%;} ทำให้ชิดซ้าย

#branding #searchform {top: 3.8em;}
#branding #searchform {top: 1em;} ทำให้สูงจากด้านบน 1 เท่าของตัวอักษร

#site-title {padding: 3.65625em 0 0;}
#site-title {padding: 1em 0 0;} ทำให้สูงจากด้านบน 1 เท่าของตัวอักษร

#branding {background: #3B5998;} เพิ่มสีของ fb

ลำปางหนาดอทคอม lampangnha.com

ลำปางหนา lampangnha.com

ลำปางหนา lampangnha.com

แนะนำเว็บไซต์ของลำปางอีกหนึ่งเว็บไซต์
ที่พัฒนาโดย Arnon nuntapoog
ชื่อ เว็บไซต์ลำปางหนา http://www.lampangnha.com
เป็น portal ด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเนื้อหาหลากหลาย
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดก็ทำได้สมบูรณ์
ใช้ dream weaver ในการพัฒนา
Phone 086-152346
e-mail : lampangnha@hotmail.co.th
Msn: banrai2u@hotmail.com

เทศบางตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

 

ผู้บริหาร
นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว
นายกิตติชัย ศักดิ์มาตุภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อ แฮ้ว

ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านท่าล้อ
ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง

นำเสนอโครงการไว้ดังนี้
1.โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากลำน้ำตุ๋ยสู่พื้นที่การเกษตร จากสะพานบ้านท่าล้อไปจนถึงหมู่บ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง จนสิ้นสุดเขต เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานชลประทาน

2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการสร้างพนังป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งข้าง พร้อมถนนเลียบ ลำน้ำตั้งแต่สะพานบ้านท่าล้อ บ้านน้ำโท้งอุดมพรบ้านม่วงแงว และบ้านทับหมาก
จัดให้มีสวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จัดให้มีเรือหายาว เรือพาย และล่องแพ

3.โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
รับโอน โรงเรียนบ้านท่าล้อ ให้เป็นโรงเรียนของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว มีอาคารที่ทันสมัยวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำโท้ง บ้านทับหมาก บ้านทุ่งโค้ง และจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กที่สมัยหนึ่งแห่งที่บริเวณบ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดลำปาง เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดตั้งศูนย์มหาวิทยาลัยชีวิตลำปาง โดยความร่วมมือของมหาวิยาลัยรามคำแหง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในวัน เสาร์-อาทิตย์

4.โครงการการรับโอนสถานีอนามัย
โดยการรับโอนสถานีอนามัยบ้านม่วงแงว สถานีอนามัยบ้านท่าขัวมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วโดยจะจัดให้มี บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญบริการผู้ป่ายด้วยความเอื้ออารี และรวดเร็ว

5.โครงการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะจัดสร้างสนามกีฬาทุก หมู่บ้าน
จัดให้การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในระดับตำบลส่งเสริมและสนับ สนุนให้นักกีฬาไปแข่งขันกีฬาในระดับ อำเภอ จังหวัด
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. โดยการออกกำลังกาย การเต้น แอโรบิค รำไทเก๊ก และ ฟิตเนส

6.โครงการการเบี้ยยังชีพคนพิการคนด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้แก่บุคคลดังกล่าว ทุกคน ทุกหมู่บ้านตามระเบียบของทางราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอดทุกปี

7.โครงการคัดแยกขยะ และธนาคารขยะ
โครงการคัดแยกขยะที่สามารถ รีไซเคิลให้นำมาเก็บรวบรวมการที่ธนาคารขยะของทุกบ้านและนำขยะมาขายให้แก่ เทศบาล เงินที่ได้ทั้งหมดจะมอบให้กับหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อการนำไปพัฒนาในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

8.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วที่ทำการสายตรวจประจำตำบลจำนวน 1 จุด และจะจัดตั้งสาขาที่ทำการสายตรวจที่บ้าน ทับหมากและบ้านบ่อแฮ้ว โดยจะมีตำรวจและตำรวจบ้านพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง

9.โครงการจัดสร้างตลาดสด
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะทำการเช่าที่ของการรถไฟ เพื่อสร้างตลาดสดที่มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ที่ตลาดสดบ้าน บ่อแฮ้วให้เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

10.โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
เตรียมขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล ของเทศบาลขึ้น เพื่อบริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ่อแฮ้ว และอำเภอใกล้เคียง

webmaster : sanae_aynb@hotmail.com
http://www.tbouhaew.go.th
โทร 054-231351

เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม http://www.tunggham.go.th

 

นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
นางสาวบงกช บุญเจิรญ ปลัดเทศบาล
และชาวเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของตำบลทุ่งงาม
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054286159
อีเมล webmaster@tunggham.go.th

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่   มีเศรษฐกิจดี   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี
ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบการ ร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
– ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
– ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
– ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
– ก่อสร้างฝายน้ำล้น อาคาร และป้องกันตลิ่งพัง
– ขยายผิวจราจร
2.ยุทธศาสตร์กและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
– การบำบัดฟื้นฟูการเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
– แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน
– สนับสนุนผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ
– การจัดการศึกษา ฝึกอบรม
– ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
– ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน และเยาวชน
– ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
– การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในพิษภัยยาเสพติด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
– แนวทางการพัฒนา
– ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
– ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
– ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าชุมชน
5.ยุทธศาสตร์การเมือง – การบริหาร
– พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่น
– พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงาน และเพิ่มขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน
– เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
– สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และกิจกรรมวันสำคัญ
– ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล
– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น

ที่ http://www.tunggham.go.th

บล็อกของลำปางดอทเน็ต (blog of lampang.net)

lampang.net move forwarding

lampang.net move forwarding

7 ม.ค.55 เริ่มต้นใหม่กับ lampang.net โดยการย้าย Forwarding with masking ที่เดิมชี้ไป http://www.thaiall.com/lampang แล้วเปลี่ยนให้ชี้ไป http://www.thaiabc.com/lampangnet โดยข้อมูลใน url เดิมมิได้มีปัญหาอะไร แต่เปลี่ยนแนวการพัฒนาจาก one webpage ไปเป็น personal blog ซึ่งผมใช้แนว one webpage (dynamic) มาตั้งแต่ 1998 – 2010 แล้วผมไปกู้โดเมนมาเป็นของตนเอง ก็ยังปล่อยให้เป็น one webpage (dynamic) ตลอด 1 ปีเต็ม จนกระทั่งวันนี้ ใช้บริการ wordpress application ของ windows server of godaddy.com แล้ว post เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก หลังติดตั้ง และเปลี่ยน forwarding ส่วนเนื้อหาเดิม และข้อมูลต่าง ๆ ก็คงทะยอยเข้ามาในระบบของ blog

สิ่งที่แก้ไขเป็นสิ่งแรก ใน Blog Settings คือ Permalink Settings เพราะต้องการให้เข้าถึงแต่ละ post ผ่าน url ที่เป็น Permanent link มิใช่ผ่านการส่งค่าผ่าน get ซึ่งบาง social network ไม่รับ url ทีี่ต้องกำหนด ?

คงต้องกล่าวว่า “สวัสดีชาวโลก”
จาก เว็บมาสเตอร์ลำปางดอทเน็ต

http://www.thaiall.com/lampang