Category Archives: website

อนึ่งยังคิดถึงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เมื่อคุณครูเรียกหา ก็ต้องไปพบโดยด่วน
ผมเรียนที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
เรียนอยู่กว่าสิบปี ไปเช้า เย็นกลับ ทุกวัน
ระหว่างรอรถรับส่งนักเรียน
ก็โดดหนังยาง ดีดลูกแก้ว เตะบอล และอีกมากมาย
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย
หากไม่คิดถึง คงไม่ได้ล่ะ
.
ในสื่อสังคมได้เห็นคุณครูเก่า
และ พี่พี่เล่าเรื่องโรงเรียน
ในกลุ่มเกียรติภูมิ อ.ส.ช. อยู่เสมอ
.
แล้วถ้ามีเวลา ก็จะเข้าไปอัพเดทเนื้อหาใน
เว็บไซต์ เอ ซี แอล อะลัมไน
.
เพราะพี่ที่เคยเป็นนายกสมาคม
ได้เคยฝากให้จัดทำ และดูแล
.
วันนี้ มีนัดกับ คุณครูที่โรงเรียน
เมื่อได้เข้าไปก็คิดถึงเรื่องราวในอดีต
จึงขออนุญาต ร.ป.ภ.
ไปเก็บภาพ และคลิปวิดีโอ
บริเวณหน้าอาคาร สนามกีฬา
ลานต้นหูกวาง คูน้ำในโรงเรียน ไว้เป็นที่ระลึก
.
สรุปว่า ขอบคุณคุณครูที่เรียกหา
เมื่อมีกิจกรรมก็จะคิดถึง
ผ้าขาวม้า ที่บ้านอยู่เสมอ
แล้วก็ให้โอกาสผมได้กลับมาเดิน
ที่โรงเรียนอีกครั้ง
.
https://vt.tiktok.com/ZSFnnR9pX/

นักบุญหลุยส์

อนึ่งยังคิดถึงอยู่
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
#alumni
#assumption
#college
#lampang
#school
#aclalumni

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ สภาเทศบาลนครลำปาง

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ สภาเทศบาลนครลำปาง
http://www.saphalampang.com/?page_id=4
เข้าถึง 31 ธันวาคม 2560

นายกิตติ จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง
จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง
นายจาตุรงค์ พรหมศร เลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง

สภาเทศบาลนครลำปาง

สภาเทศบาลนครลำปาง

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 1
1. นายแพทย์วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
2. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
4. นายสุบิน ชุ่มตา
5. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ
6. นายพิทักษ์ แสนชมภู

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 2
7. นายกิตติ จิวะสันติการ
8. นายจาตุรงค์ พรหมศร
9. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
10. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
11. นายสันติ เขียวอุไร
12. นายนพดล ผดุงพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 3
13. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
14. นายจรูญ เติงจันต๊ะ
15. นางสุดารัตน์ บุญมี
16. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
17. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
18. นายสมัย เมฆนคร

สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 4
19. จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
20. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
21. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
22. นายเกษม ปัญญาทอง
23. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
24. นายประชัญ บุญสูง

รายชื่อ เบอร์โทร และ E-Mail ของสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง
ชื่อ-สกุล เบอร์โทร E-Mail
1. นายกิตติ จิวะสันติการ
(ประธานสภาเทศบาล) 081-882-2200
2. จ่าสิบเอกสมบูรณ์ บรรจงจิตต์
(รองประธานสภาเทศบาล) 089-855-7314
3. นายจาตุรงค์ พรหมศร
(เลขานุการสภาเทศบาล) 081-881-3414
4. นายแพทย์ วัฒนา วานิชสุขสมบัติ
(สมาชิกสภาเทศบาล) 089-758-1287
5. นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-530-7799
6. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-024-1190
7. นายสุบิน ชุ่มตา
(สมาชิกสภาเทศบาล) 087-303-1581
8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ
(สมาชิกสภาเทศบาล) 083-762-7557
9. นายพิทักษ์ แสนชมภู
(สมาชิกสภาเทศบาล) 089-435-5705
10. นายนพดล ผดุงพงษ์
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-884-6451
11. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-884-1353
12. นายสันติ เขียวอุไร
(สมาชิกสภาเทศบาล) 085-868-4290
13. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-724-8287
14. นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-952-3795
15. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์
(สมาชิกสภาเทศบาล) 0-1783-9700
16. นางสุดารัตน์ บุญมี
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-407-6103
17. นายจรูญ เติงจันต๊ะ
(สมาชิกสภาเทศบาล) 086-186-2410
18. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล
(สมาชิกสภาเทศบาล) 086-672-9216
19. นายสมัย เมฆนคร
(สมาชิกสภาเทศบาล) 084-807-0145
20. พันตรีวิชานนท์ แดงสร้อย
(สมาชิกสภาเทศบาล) 089-8502126
21. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์
(สมาชิกสภาเทศบาล) 085-615-6999
22. นายเกษม ปัญญาทอง
(สมาชิกสภาเทศบาล) 085-719-6403
23. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-716-6424
24. นายประชัญ บุญสูง
(สมาชิกสภาเทศบาล) 081-289-5639

สภาเทศบาลนครลำปาง

สภาเทศบาลนครลำปาง

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายกิจการสภา ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์โทร. 0-5423-7237 ต่อ 2202, 2203, 2204 Fax : 0-5423-7212
E-Mail : municipal.council.lp@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ เทศบาลนครลำปาง
เข้าถึง 31 ธันวาคม 2560
http://www.lampangcity.go.th/mains/information
Tab : นายกเทศบมตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร
และ หัวหน้าส่วนราชการ

lampangcity 2018-5-60

lampangcity 2018-5-60

นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายกิตติภูมิ นามวงค์
รองนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ อัญชนา
รองนายกเทศมนตรี นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร
รองนายกเทศมนตรี นายสุวรรณ นครังกุล
รองนายกเทศมนตรี นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุคนธ์ อินเตชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมภพ สุวรรณปัญญา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางจันทร์สม เสียงดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางชนูสี อินดาวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์

ปลัดเทศบาล นายพิชิต โมกศรี
รองปลัดเทศบาล นางอินทมาศ สมพงษ์
รองปลัดเทศบาล นายประสงค์ เรือนสอน
รองปลัดเทศบาล นายพีระยศ วิรัตน์เกษ
ผอ.สำนักการศึกษา นางสาวอุษา สมคิด
ผอ.สำนักการช่าง นายอรรณพ สิทธิวงศ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสุนทร จวงพลงาม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายพงค์กร รัตนประเวศน์
หน.สำนักปลัดเทศบาล ส.ต.ท.สวาท จำปาอูป
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นางวรรณศรี อินทราชา
ผอ.กองคลัง นางดวงจันทร์ ทองกระสัน
ผอ.ส่วนการโยธา นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง นายวสันต์ สุวรรณวงศ์
ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง นายวิสิษฐ์ ดวงแก้ว

 

lampangcity 2018-5-60

lampangcity 2018-5-60

รายชื่อที่เผยแพร่ข้างต้น
พบว่าต่างกับใน ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดลำปาง ปี 2559
ซึ่งมีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของทุกท่านด้วยนะครับ
http://www.lampang.go.th/tel59.xls
https://www.facebook.com/groups/

upgrade wordpress ใน lampang.net

top of wordpress

top of wordpress

21 ก.พ.56 มีโอกาสอัพเกรด wordpress ของ thaiabc.com/lampangnet เป็น 3.5.1 และทำให้ tracker ของ truehits.net หายไป เมื่อต้องเอากลับเข้าไปใส่ ผมก็เพิ่มของ nedstatbasic.net ซึ่งปัจจุบันเป็น  motigo.com เข้าไปด้วย เป็น 2 สถิติควบคู่กันไป โดยเพิ่มเข้าไปที่ footer.php ผ่าน appearance, editor

แล้วเพิ่มก่อนปิด tag ของ body แล้วปรับแก้ style.css ดังนี้
#site-title a {font-size: 30px;}
#site-title a {font-size: 14px;} ทำให้เท่ากับ site-description

#branding hgroup {margin: 0 7.6%;}
#branding hgroup {margin: 0 1%;} ทำให้ชิดซ้าย

#branding #searchform {top: 3.8em;}
#branding #searchform {top: 1em;} ทำให้สูงจากด้านบน 1 เท่าของตัวอักษร

#site-title {padding: 3.65625em 0 0;}
#site-title {padding: 1em 0 0;} ทำให้สูงจากด้านบน 1 เท่าของตัวอักษร

#branding {background: #3B5998;} เพิ่มสีของ fb

ลำปางหนาดอทคอม lampangnha.com

ลำปางหนา lampangnha.com

ลำปางหนา lampangnha.com

แนะนำเว็บไซต์ของลำปางอีกหนึ่งเว็บไซต์
ที่พัฒนาโดย Arnon nuntapoog
ชื่อ เว็บไซต์ลำปางหนา http://www.lampangnha.com
เป็น portal ด้านการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเนื้อหาหลากหลาย
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดก็ทำได้สมบูรณ์
ใช้ dream weaver ในการพัฒนา
Phone 086-152346
e-mail : lampangnha@hotmail.co.th
Msn: banrai2u@hotmail.com

เทศบางตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

 

ผู้บริหาร
นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว
นายกิตติชัย ศักดิ์มาตุภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อ แฮ้ว

ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านท่าล้อ
ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง

นำเสนอโครงการไว้ดังนี้
1.โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากลำน้ำตุ๋ยสู่พื้นที่การเกษตร จากสะพานบ้านท่าล้อไปจนถึงหมู่บ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง จนสิ้นสุดเขต เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานชลประทาน

2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการสร้างพนังป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งข้าง พร้อมถนนเลียบ ลำน้ำตั้งแต่สะพานบ้านท่าล้อ บ้านน้ำโท้งอุดมพรบ้านม่วงแงว และบ้านทับหมาก
จัดให้มีสวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จัดให้มีเรือหายาว เรือพาย และล่องแพ

3.โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
รับโอน โรงเรียนบ้านท่าล้อ ให้เป็นโรงเรียนของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว มีอาคารที่ทันสมัยวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำโท้ง บ้านทับหมาก บ้านทุ่งโค้ง และจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กที่สมัยหนึ่งแห่งที่บริเวณบ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดลำปาง เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดตั้งศูนย์มหาวิทยาลัยชีวิตลำปาง โดยความร่วมมือของมหาวิยาลัยรามคำแหง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในวัน เสาร์-อาทิตย์

4.โครงการการรับโอนสถานีอนามัย
โดยการรับโอนสถานีอนามัยบ้านม่วงแงว สถานีอนามัยบ้านท่าขัวมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วโดยจะจัดให้มี บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญบริการผู้ป่ายด้วยความเอื้ออารี และรวดเร็ว

5.โครงการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะจัดสร้างสนามกีฬาทุก หมู่บ้าน
จัดให้การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในระดับตำบลส่งเสริมและสนับ สนุนให้นักกีฬาไปแข่งขันกีฬาในระดับ อำเภอ จังหวัด
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. โดยการออกกำลังกาย การเต้น แอโรบิค รำไทเก๊ก และ ฟิตเนส

6.โครงการการเบี้ยยังชีพคนพิการคนด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้แก่บุคคลดังกล่าว ทุกคน ทุกหมู่บ้านตามระเบียบของทางราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอดทุกปี

7.โครงการคัดแยกขยะ และธนาคารขยะ
โครงการคัดแยกขยะที่สามารถ รีไซเคิลให้นำมาเก็บรวบรวมการที่ธนาคารขยะของทุกบ้านและนำขยะมาขายให้แก่ เทศบาล เงินที่ได้ทั้งหมดจะมอบให้กับหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อการนำไปพัฒนาในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

8.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วที่ทำการสายตรวจประจำตำบลจำนวน 1 จุด และจะจัดตั้งสาขาที่ทำการสายตรวจที่บ้าน ทับหมากและบ้านบ่อแฮ้ว โดยจะมีตำรวจและตำรวจบ้านพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง

9.โครงการจัดสร้างตลาดสด
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะทำการเช่าที่ของการรถไฟ เพื่อสร้างตลาดสดที่มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ที่ตลาดสดบ้าน บ่อแฮ้วให้เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

10.โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
เตรียมขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล ของเทศบาลขึ้น เพื่อบริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ่อแฮ้ว และอำเภอใกล้เคียง

webmaster : sanae_aynb@hotmail.com
http://www.tbouhaew.go.th
โทร 054-231351

เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม http://www.tunggham.go.th

 

นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
นางสาวบงกช บุญเจิรญ ปลัดเทศบาล
และชาวเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของตำบลทุ่งงาม
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054286159
อีเมล webmaster@tunggham.go.th

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่   มีเศรษฐกิจดี   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี
ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบการ ร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
– ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
– ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
– ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
– ก่อสร้างฝายน้ำล้น อาคาร และป้องกันตลิ่งพัง
– ขยายผิวจราจร
2.ยุทธศาสตร์กและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
– การบำบัดฟื้นฟูการเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
– แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน
– สนับสนุนผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ
– การจัดการศึกษา ฝึกอบรม
– ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
– ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน และเยาวชน
– ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
– การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในพิษภัยยาเสพติด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
– แนวทางการพัฒนา
– ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
– ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
– ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าชุมชน
5.ยุทธศาสตร์การเมือง – การบริหาร
– พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่น
– พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงาน และเพิ่มขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน
– เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
– สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และกิจกรรมวันสำคัญ
– ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล
– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น

ที่ http://www.tunggham.go.th

บล็อกของลำปางดอทเน็ต (blog of lampang.net)

lampang.net move forwarding

lampang.net move forwarding

7 ม.ค.55 เริ่มต้นใหม่กับ lampang.net โดยการย้าย Forwarding with masking ที่เดิมชี้ไป http://www.thaiall.com/lampang แล้วเปลี่ยนให้ชี้ไป http://www.thaiabc.com/lampangnet โดยข้อมูลใน url เดิมมิได้มีปัญหาอะไร แต่เปลี่ยนแนวการพัฒนาจาก one webpage ไปเป็น personal blog ซึ่งผมใช้แนว one webpage (dynamic) มาตั้งแต่ 1998 – 2010 แล้วผมไปกู้โดเมนมาเป็นของตนเอง ก็ยังปล่อยให้เป็น one webpage (dynamic) ตลอด 1 ปีเต็ม จนกระทั่งวันนี้ ใช้บริการ wordpress application ของ windows server of godaddy.com แล้ว post เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก หลังติดตั้ง และเปลี่ยน forwarding ส่วนเนื้อหาเดิม และข้อมูลต่าง ๆ ก็คงทะยอยเข้ามาในระบบของ blog

สิ่งที่แก้ไขเป็นสิ่งแรก ใน Blog Settings คือ Permalink Settings เพราะต้องการให้เข้าถึงแต่ละ post ผ่าน url ที่เป็น Permanent link มิใช่ผ่านการส่งค่าผ่าน get ซึ่งบาง social network ไม่รับ url ทีี่ต้องกำหนด ?

คงต้องกล่าวว่า “สวัสดีชาวโลก”
จาก เว็บมาสเตอร์ลำปางดอทเน็ต

http://www.thaiall.com/lampang