ธานินทร์ สุภาแสน นั่งเมืองลำปาง ต.ค.56

ธานินทร์ สุภาแสน

ธานินทร์ สุภาแสน

คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 17 ตำแหน่ง ผลปรากฎว่า ธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งนักปกครองชั้นสูง จำนวน 17 ตำแหน่งทั่วประเทศ โดย
1. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
2. นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
4. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
5.นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
6. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
8. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
9. นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
10. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
11. นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
12. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13. ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญโสภัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
14. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
15. นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
16. นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
17. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=211011

 

จังหวัดลำปางเตรียมต้อนรับ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กำหนดการ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

09.15 น. เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ถึง ศาลดอยขุนตาล
– สักการะพระพุทธรูปดอยขุนตาล

10.00 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)
– พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) /ศาลหลักเมือง / ศาลเจ้าที่ / หลวงพ่อเกษม เขมโก และอนุสาวรีย์ ร.5

10.30 น. เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง

10.45 น. ถึงศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
– สักการะศาลพระภูมิ และอนุสาวรีย์ ร.5
– สักการะพระแสงราชศัตรา ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง/ สักการะพระพุทธรูปในห้องปฏิบัติงาน
– ลงนามในหนังสือสำคัญเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ

11.45 น. เดินทางถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
– สักการะศาลพระภูมิ/ ศาลเจ้าที่/พระพุทธรูปประจำจวน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแบบเป็นกันเอง

18.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

Leave a Reply