ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ

ท่องเที่ยวแม่เมาะ
ท่องเที่ยวแม่เมาะ

27 ก.ย. 2556 ที่จังหวัดลำปาง
มีกลุ่มคนรวมตัวกันระดมสมอง คุยกันเรื่อง
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อำเภอแม่เมาะ
จัดที่ ห้อง 1203 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
เป็นกิจกรรมในโครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ซึ่งการระดมสมอง (Brain Storm) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้
(Knowledge management)
แล้วในอนาคตเราก็จะได้แหล่งท่องเที่ยวดี ๆ เพิ่มขึ้นในจังหวัดลำปาง

Leave a Reply