เทศบางตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

 

ผู้บริหาร
นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว
นายกิตติชัย ศักดิ์มาตุภูมิ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อ แฮ้ว

ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านท่าล้อ
ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง

นำเสนอโครงการไว้ดังนี้
1.โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากลำน้ำตุ๋ยสู่พื้นที่การเกษตร จากสะพานบ้านท่าล้อไปจนถึงหมู่บ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง จนสิ้นสุดเขต เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานชลประทาน

2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการสร้างพนังป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งข้าง พร้อมถนนเลียบ ลำน้ำตั้งแต่สะพานบ้านท่าล้อ บ้านน้ำโท้งอุดมพรบ้านม่วงแงว และบ้านทับหมาก
จัดให้มีสวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
จัดให้มีเรือหายาว เรือพาย และล่องแพ

3.โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
รับโอน โรงเรียนบ้านท่าล้อ ให้เป็นโรงเรียนของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว มีอาคารที่ทันสมัยวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำโท้ง บ้านทับหมาก บ้านทุ่งโค้ง และจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กที่สมัยหนึ่งแห่งที่บริเวณบ้านบ่อแฮ้ว สันกลาง

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแฮ้ว โดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดลำปาง เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดตั้งศูนย์มหาวิทยาลัยชีวิตลำปาง โดยความร่วมมือของมหาวิยาลัยรามคำแหง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในวัน เสาร์-อาทิตย์

4.โครงการการรับโอนสถานีอนามัย
โดยการรับโอนสถานีอนามัยบ้านม่วงแงว สถานีอนามัยบ้านท่าขัวมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วโดยจะจัดให้มี บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญบริการผู้ป่ายด้วยความเอื้ออารี และรวดเร็ว

5.โครงการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะจัดสร้างสนามกีฬาทุก หมู่บ้าน
จัดให้การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในระดับตำบลส่งเสริมและสนับ สนุนให้นักกีฬาไปแข่งขันกีฬาในระดับ อำเภอ จังหวัด
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. โดยการออกกำลังกาย การเต้น แอโรบิค รำไทเก๊ก และ ฟิตเนส

6.โครงการการเบี้ยยังชีพคนพิการคนด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้แก่บุคคลดังกล่าว ทุกคน ทุกหมู่บ้านตามระเบียบของทางราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอดทุกปี

7.โครงการคัดแยกขยะ และธนาคารขยะ
โครงการคัดแยกขยะที่สามารถ รีไซเคิลให้นำมาเก็บรวบรวมการที่ธนาคารขยะของทุกบ้านและนำขยะมาขายให้แก่ เทศบาล เงินที่ได้ทั้งหมดจะมอบให้กับหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อการนำไปพัฒนาในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

8.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วที่ทำการสายตรวจประจำตำบลจำนวน 1 จุด และจะจัดตั้งสาขาที่ทำการสายตรวจที่บ้าน ทับหมากและบ้านบ่อแฮ้ว โดยจะมีตำรวจและตำรวจบ้านพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง

9.โครงการจัดสร้างตลาดสด
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้วจะทำการเช่าที่ของการรถไฟ เพื่อสร้างตลาดสดที่มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ที่ตลาดสดบ้าน บ่อแฮ้วให้เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

10.โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาล
เตรียมขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล ของเทศบาลขึ้น เพื่อบริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลบ่อแฮ้ว และอำเภอใกล้เคียง

webmaster : sanae_aynb@hotmail.com
http://www.tbouhaew.go.th
โทร 054-231351

Leave a Reply