วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ข้อกำหนดจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ข้อกำหนดจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีมติให้ออกข้อกำหนด ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
โดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตแพร่
ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.mculampang.com
http://www.facebook.com/mculampang

รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

Leave a Reply

facebook twitter