เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม http://www.tunggham.go.th

 

นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
นางสาวบงกช บุญเจิรญ ปลัดเทศบาล
และชาวเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของตำบลทุ่งงาม
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054286159
อีเมล webmaster@tunggham.go.th

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่   มีเศรษฐกิจดี   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี
ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบการ ร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
- ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
- ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น อาคาร และป้องกันตลิ่งพัง
- ขยายผิวจราจร
2.ยุทธศาสตร์กและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- การบำบัดฟื้นฟูการเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน
- สนับสนุนผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ
- การจัดการศึกษา ฝึกอบรม
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน และเยาวชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
- การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในพิษภัยยาเสพติด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าชุมชน
5.ยุทธศาสตร์การเมือง – การบริหาร
- พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่น
- พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงาน และเพิ่มขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
- สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และกิจกรรมวันสำคัญ
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น

ที่ http://www.tunggham.go.th

Leave a Reply