การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน

15 ต.ค.55 อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เล่าใน yammer.com ว่าลงพื้นที่ 13 อำเภอในลำปางระหว่าง 6 – 11 ต.ค 55 เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนกับแต่ละพื้นที่แล้ว ตามแผนวิจัยฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก สัมมนาที่มหาวิทยาลัยเนชั่นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา

17 ก.ย.55 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จัดสัมนาเรื่อง “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานการวิจัย เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อัตลักษณ์ชุมชนลำปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีเนื้อหาและแบบแผนที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำปาง และให้ตรงกับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวทั่วไป ตลอดจนให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันบนเส้นทางโลจิสติกส์ของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ในการสัมมนามีการบรรยายเรื่อง การสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการ อัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน และมีการประชุมกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนในด้านต่าง ๆ
– ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
– ด้านพืชผัก ผลไม้ อาหารท้องถิ่น และร้านอาหาร
– ด้านการพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การเป็นของที่ระลึก
– ด้านการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการจัดทำศูนย์สารสนเทศ
– ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวและที่พัก
– ด้านการร่วมกันสร้างเส้นทางท่องเที่ยวอย่างมีอัตลักษณ์
บนเส้นทางการท่องเที่ยว 4 เส้นทาง
1. เส้นทางสายอำเภอห้างฉัตร – เกาะคา – เสริมงาม – แม่ทะ
2. เส้นทางสายอำเภอแจ้ห่ม – เมืองปาน – วังเหนือ
3. เส้นทางสายอำเภอเมือง – แม่เมาะ – งาว
4. เส้นทางสายอำเภอสบปราบ – เถิน – แม่พริก

 

ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120917223527

lampang travel
lampang travel

This Post Has One Comment

Leave a Reply