ผู้ว่าจังหวัดลำปางคนที่ 38

booncherd

นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง คนที่ 38

จังหวัดลำปาง มีผู้ว่าราชการคนที่ 38 คือ นายบุญเชิด คิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยย้ายจากรองอธิบดีกรมที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรวม 20 ราย ซึ่งในรายชื่อชุดนี้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางตามประกาศของ ครม.
ประวัติการศึกษา
ปี 2522     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2542     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี 2515    เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างจัตวา สำนักงานที่ดินอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2537    เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7
ปี 2539    เลขานุการ กรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) สำนักงานเลขานุการกรม
ปี 2543    ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) กองทะเบียนที่ดิน
ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8) กองงานเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ปี 2544     ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปี 2550-ปัจจุบัน  รองอธิบดีกรมที่ดิน

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
– อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ
– การบริหารงานคอมพิวเตอร์เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
– อบรมหลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง
– อบรมหลักสูตรการสร้างข้อสอบเพื่อการคัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน
– อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง
– อบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติราชการยุคใหม่

http://www.lampang.go.th/govlp.htm
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNeU5EazJPRGMzTlE9PQ==
http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=924

Leave a Reply