ปรับ Permalink ของ wordpress

ใน lampang.net ได้แก้ไข Permalink Settings
จาก Post name หรือ /%postname%/ เป็น /%author%/%post_id%/
เหมือนกับที่ใช้ใน thaiall.com/blog และ thaiall.com/blogacla
เพราะไม่สามารถใช้ url ที่มีชื่อ topic เป็น url ได้

permalink ของ lampang.net

permalink ของ lampang.net

Leave a Reply