นักศึกษาป.โทใช้ yammer.com

yammer service for the private group of organization

yammer service for the private group of organization

มีผู้ใหญ่ใจดีแนะนำให้ผู้เขียนได้รู้จักกับ yammer.com ว่าเป็นเครือข่ายสังคมส่วนตัว (Private Social Network) เมื่อเข้าไปศึกษาก็พบว่าเป็นเว็บไซต์คล้ายกับ facebook.com แต่เว็บไซต์นี้บริการสำหรับองค์กรที่มุ่งที่จะทำงานร่วมกันอย่างสอดประสาน (Collaboration) มีความปลอดภัย สามารถใช้สื่อสารในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการทำงานจากต่างภูมิภาค หรือประยุกต์ใช้งานในเชิงธุรกิจ มีการสำรวจพบว่าในปลายปี 2010 มีการใช้งานกว่า 3 ล้านผู้ใช้จาก 8 หมื่นบริษัททั่วโลก และกว่าร้อยละ 80 ของบริษัทที่ถูกจัดอันดับใน Fortune 500 ก็ใช้เครื่องมือนี้สนับสนุนการทำงานขององค์กร
การใช้บริการของ yammer.com ต้องมีโดเมนเนมของตนเอง และต้องมีชื่ออีเมลภายใต้ชื่อโดเมนที่บริการสมาชิก เมื่อสมาชิกองค์กรสมัครเข้าสู่ระบบก็จะจำแนกผู้ใช้ผ่านโดเมนของอีเมล อาทิ name@thaiall.com ก็จะพบกันเฉพาะโดเมนนี้ แต่ถ้ามีอีเมลว่า name@thaiabc.com หากเข้าระบบของ yammer.com ก็จะไม่พบผู้ใช้ในกลุ่ม @thaiall.com เพราะเป็นคนละกลุ่ม ดังนั้นบุคลากรของ @thaiall.com จึงไม่มีโอกาสเข้าไปพบสื่อสารที่เกิดขึ้นในกลุ่มของ @thaiabc.com แล้วแต่ละองค์กรก็สามารถสร้างกลุ่มย่อยส่วนตัว (Private Group) ที่ไม่ยอมให้คนนอกกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมได้
เนื่องจากมีโอกาสมอบหมายงานให้นักศึกษา ป.โท ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ จึงสร้างบทบาทจำลองกลุ่มอบต. ที่เสมือนว่าโดเมนเป็นของจังหวัด และทุกคนอยู่ในจังหวัดเดียวกัน เปิดโอกาสให้ร่วมกันวางแผน ดำเนินการร่วมกัน หาข้อสรุปร่วม แล้วนำเสนอบทเรียนที่ได้จากการใช้ Social Media ซึ่งบริการของ yammer.com พร้อมเชื่อมโยงเครื่องมืออื่น เข้าไปทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ เพราะโปรแกรมออกแบบมาคล้าย facebook.com ที่ทุกคนคุ้นเคย มีบริการที่ใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ Poll, Schedule, Organization Chart, Upload file, Page, Private Message, Group และวางลิงค์ต่าง ๆ จากภายนอกได้ จึงสรุปได้ว่าเป็นบริการที่น่าใช้งานสำหรับองค์กรยุคเครือข่ายสังคม

Leave a Reply