ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการสอบ ม.1 ประเภททั่วไป ปี2555 โรงเรียนบุญวาทย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประเภทนักเรียนทั่วไป ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มี 290 คน
ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
สูงสุด 69.65 ต่ำสุด 48.71 (พีพี:26:61.57 มาหยา:218:51.19)
http://www.scribd.com/doc/92687131

2. ผลการสอบ ม.1 ประเภทในพื้นที่ ปี2555 โรงเรียนบุญวาทย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศ 325 คน แต่รับจริง 219 คน
ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
สูงสุด 48.63 ต่ำสุด 23.32
http://www.scribd.com/doc/92687678

3. ผลการสอบ ม.1 ประเภทเพิ่มเติม ปี2555 โรงเรียนบุญวาทย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประเภทนักเรียนทั่วไปเพิ่มเติม ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มี  107 คน
ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
สูงสุด 48.68 ต่ำสุด 44.44
http://www.scribd.com/doc/92687996

Leave a Reply