ประชาพิจารณ์ เหล้า-บุหรี่ โซนบ้านหัวโต้ง

ประชาพิจารณ์ เหล้า-บุหรี่ โซนบ้านหัวโต้ง

กิจกรรมลดพฤติกรรมเหล้าบุหรี่

กิจกรรมลดพฤติกรรมเหล้าบุหรี่

18 ต.ค.58 อสม. ผู้นำ และทีมงานวิจัย ที่บ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ร่วมกันจัดเวทีระดับโซนครั้งที่ 2 คือ โซนบ้านหัวโต้ง ณ วัดบ้านไร่ (ศิลาทอง)
จากทั้งหมด 4 โซน ให้ครบทั้งหมู่บ้าน และนำเสนอประเด็นให้กลุ่มย่อย
ที่จะแบ่งในแต่ละโซน ๆ ละ 4 กลุ่ม มีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดย อสม.ในแต่ละโซน
ในครั้งแรกวางแผนจัดเวทีใต้ต้นไม้ แต่ฝนตก จึงย้ายเข้าในศาลา
มีแผนกิจกรรม ดังนี้
9.00-9.10    กล่าวเปิดกิจกรรม
– นายจรูญ  วรรณรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิด และเล่าประสบการณ์ในการนำเลิกเหล้า
9.10-9.20    ชี้แจงภาพรวม ที่มาที่ไป
– นางวันดี  เครือสุวรรณ หัวหน้าโซนกล่าวชี้แจง และนำทำกิจกรรม
9.20-9.40    เล่าบทเรียนเลิกเหล้าบุหรี่
– พ่อหนานศรีรัตน์ สายศร บุคคลต้นแบบเรื่อง เหล้า-บุหรี่
– พันตรีศักดิ์ สว่างศรีคำนวณ บุคคลต้นแบบเรื่อง เหล้า-บุหรี่
– พ่อทองอินทร์ ยะม่อนแก้ว บุคคลต้นแบบเรื่อง เหล้า-บุหรี่
– พ่อแสน คำฟู บุคคลต้นแบบเรื่อง เหล้า-บุหรี่
9.40-10.00 ชี้แจงประเด็นที่ได้มา
– พระอธิการไตรณรงค์ ฐิตธมฺโม ชี้แจง 7 ประเด็นที่เสนอให้กับชุมชน
10.00-10.10 ชี้แจงการทำกิจกรรมกลุ่ม
– นางวันดี  เครือสุวรรณ และทีม อสม. อธิบายเตรียมแยกกลุ่ม
10.10-11.10 ทำกิจกรรมในกลุ่มย่อย
แบ่ง 4 กลุ่ม ทำประชาพิจารณ์รายประเด็นทั้ง 7 ประเด็น

1. ไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ในวัด
2. ไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ในงานศพ
3. ไม่ดื่มสุราหรือบุหรี่ในงานประเพณี เช่น งานบวช งานกฐิน
4. ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ตลาด ที่ประชุมของหมู่บ้าน
5. ไม่จำหน่ายสุราหรือบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน
6. ไม่จำหน่ายสุราในวันพระ
7. ไม่ดื่มสุราในวันสำคัญทางศาสนา

11.10-11.40 ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ
คุณทองอินทร์ มานำเสนอผลการลงความคิดเห็นของกลุ่ม 1
ประธานนำเสนอ คุยสนุก เป็นกันเอง ยิงมุขครับ “เห็นด้วย จะใดบ่อฮู้”
และอยากให้โอกาสคนที่เครียดได้ระบาย
คุณศิริลักษณ์ เตชะสืบ มานำเสนอผลการลงความคิดเห็นของกลุ่ม 2
ยกตัวอย่างโฆษณา แล้วคุณมาทำร้ายฉันทำไม
https://www.youtube.com/watch?v=ss2N9V2ApZA
คุณนวลจันทร์  สุริยวงค์ มานำเสนอผลการลงความคิดเห็นของกลุ่ม 3
ย้ำเรื่องการแสดงความเห็นกับเพื่อน ๆ ว่า
ใครไม่เห็นด้วยก็บอก ถ้าไม่เห็นด้วยแล้วเงียบ
พอเป็นมติแล้ว จะมาทักท้วงทีหลังก็ไม่ได้นะ
คุณศิริลักษณ์ ผัดบุตร มานำเสนอผลการลงความคิดเห็นของกลุ่ม 4
เห็นว่า งานบวช แต่งงาน กฐินก็ยังนิยมกันอยู่นะ
11.40-12.00 สรุปภาพรวม
– พระอธิการไตรณรงค์ ฐิตธมฺโม สรุปประเด็นในภาพรวม
– นางศรีรัตน์ เขียวงาม สรุปกิจกรรมของ อสม.
– นายจรูญ  วรรณรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านปิดการประชุม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1141726192508177.1073741970.506818005999002

Leave a Reply