คุยกับผู้สูงอายุและอสม. เรื่องโครงการของบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภาพกว้าง ๆ ของที่ประชุม
ภาพกว้าง ๆ ของที่ประชุม

9 ก.พ.58 อ.เบญฯ ชวนไปคุยกับคุณกา น้องต๋อม พี่แดง กับพี่อุบล บ้านหน้าค่าย
ที่เทศบาลฯ ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมง เรื่องจะพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพของชุมชนอย่างไร
ที่ตอบความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
เริ่มต้นด้วยการที่ อ.เบญฯ ยกร่างโครงการว่าเราจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ที่อสม.เก็บได้
มาพัฒนาต่อยอด จัด focus group วิเคราะห์ และพัฒนาเป็นสารสนเทศที่ใช้งานได้
แต่ปัญหาคือมีข้อมูลหลายชุด คือ
1. เก็บข้อมูล จปฐ. โดยอสม. แต่กำหนดส่ง 10 และ 15 ก.พ.58 ให้หน่วยเหนือแล้ว
จะนำมาใช้ก็คงไม่ทันอนุมัติโครงการ และข้อมูลใน จปฐ. ก็มีที่นำมาใช้ได้บางส่วน
2. เริ่มเก็บข้อมูลกับใหม่โดยใช้ฟอร์ม TCNAP (Thailand Community Network Appraisal Program)
แต่แบบฟอร์มมีความละเอียด สมบูรณ์ และมีกระบวนการหลายขั้นตอน
ซึ่งการเข้าเก็บข้อมูลในชุมชนซ้ำ ๆ แบบนี้ อาจทำให้ชุมชนบอบช้ำได้
3. ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ หรือข้อมูลมือ 2 ที่ อสม. หรือผู้สูงอายุ มีอยู่แล้ว
แต่นำข้อมูลมาผ่านกระบวนการ ปรับปรุง เพิ่มเติม วิเคราะห์ กลั่นกรอง
หรือร่วมกับ Focus Group แล้วได้ชุดข้อมูลใหม่
ที่นำไปสู่การพัฒนาโครงการ ที่ตอบความต้องการของชุมชน
ที่รองรับคน 3 วัย คือ วัยสูงอายุ วัยทำงาน และวัยเรียน

สรุปว่าวันนี้ไปพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อน
เตรียมสนับสนุนการเขียนโครงการ
โดยปกติมักดำเนินการโดยคนในชุมชน เป็นงานของชุมชน เพื่อชุมชน
หากมหาวิทยาลัยจะเข้าไปช่วยเขียนโครงการก็สามารถทำได้
แต่ถ้าเป็นเจ้าของโครงการ จะไม่สามารถเบิกค่าวิทยากรให้กับตนเองได้
ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ มีเฉพาะค่าอาหารว่าง กับอาหารกลางวัน .. ประมาณนั้น

คุณอุบล คุณแดง และคุณต๋อม
คุณอุบล คุณแดง และคุณต๋อม
อ.เบญ กับ คุณกา
อ.เบญ กับ คุณกา

Leave a Reply