ห้ามเดินรถเข้าห้าแยก ลำปาง วันสงกรานต์

ห้ามเดินรถใหญ่แถวห้าแยกวันสงกรานต์

ห้ามเดินรถใหญ่แถวห้าแยกวันสงกรานต์

ประกาศข้อบังคับ
ห้ามเดินรถเข้าห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง
ระหว่าง 6 – 11 เมษายน 2557

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/274768539314371/photos/a.277326715725220.1073741834.274768539314371/291435344314357/

ขออภัยในความไม่สะดวก!!!
ตามประกาศ ข้อบังคับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปางหน่วยงานภาคเอกชน ได้กำหนดการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2557 ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2557 โดยได้จัดให้มีขบวนแห่ พระเจ้าแก้วมรกต,ขบวนแห่สลุงหลวง และขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดลำปางต่อไป

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของแต่ละตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จึงออกบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้องบังคับนี้เรียกว่า ข้องบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดลำปาง ว่าด้วย การห้ามรถทุกชนิดเดิน ดังนี้
วันที่ 6-11 เมษายน 2557 ห้ามรถทุกชนิดเดินรถบนถนนบ้านเชียงรายตลอดสายถนนฉัตรไชย
ตั้งแต่ห้าแยกหอนาฬิกาถึงโรงรับจำนำ
วันที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 24.00 น.ของทุกวัน ห้ามรถทุกชนิดเดินรถทุกสายไม่ให้เข้าสู่ข่วงนคร
ข้อ 2 ข้องบังคับนี้ ให้ใช้บังคับในวันที่ 6-11 เมษายน 2557
ข้อ 3 บรรดา ข้องบังคับ ประกาศ ระเบียบใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

Leave a Reply