อบรมผู้ประกาศข่าว โดย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

album จากผู้เกี่ยวข้อง

album จากผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมผู้ประกาศข่าวประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร” โดยมีผู้ประกาศข่าวประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จาก 4 ตำบล ประกอบด้วยตำบลกล้วยแพะ, ตำบลพระบาท, ตำบลชมพู และตำบลปงแสนทอง รวม 63 ชุมชน เข้าร่วมการอบรม

จัดโดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศบาลฯ  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 8.30 – 16.00น.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1473540512865357.1073741864.1399580723594670

วิทยากรประกอบด้วย
1. อ.ภาคภูมิ เรืองสิร์กุล หัวข้อการถ่ายภาพ
2. ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ หัวข้อการใช้ facebook.com
3. อ.เกศริน อินเพลา หัวข้อการใช้ facebook.com
4. นายเปรม อุ่นเรือน หัวข้อการใช้ facebook.com
5. นายภสุ นิ่มสุวรรณ หัวข้อการใช้ facebook.com

 

อบรมผู้ประกาศข่าว โดย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อบรมผู้ประกาศข่าว โดย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 

Leave a Reply

facebook twitter