Quiz ID : math03
1. 235 + 457 = ?
692
622
962
362
262
922
2. 349 + 345 = ?
964
464
694
654
644
456
3. 458 + 286 = ?
764
474
744
444
646
774
4. 567 + 278 = ?
885
748
835
844
458
845
5. 897 + 678 = ?
575
275
565
675
1575
345
6. 192 + 398 = ?
909
690
790
990
590
999
7. 879 + 943 = ?
1822
1882
1288
1888
1222
1782
8. 768 + 968 = ?
346
1633
1336
1736
1636
1536
9. 239 + 278 = ?
517
757
527
557
417
775
10. 239 + 397 = ?
663
666
336
363
636
333
11. 191 + 749 = ?
840
944
940
440
904
990
12. 769 + 459 = ?
1228
1222
1288
1888
1282
1882
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Mar 26,17 6:03:24
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page