Quiz ID : math02
1. 121+225=?
336
356
346
635
435
216
2. 323+232=?
545
755
555
515
455
445
3. 555+654=?
1009
1219
1109
1209
1239
1299
4. 111+222=?
333
433
233
523
423
133
5. 111+223=?
234
333
314
114
334
324
6. 101+212=?
321
113
313
333
123
413
7. 456+789=?
1525
2225
1225
1245
1234
2125
8. 532+239=?
677
777
717
177
771
577
9. 887+657=?
1244
1414
1544
1344
1114
1444
10. 212+213=?
235
325
225
355
425
535
11. 123+321=?
244
444
534
544
234
144
12. 232+333=?
675
765
565
665
555
655
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Apr 27,17 3:31:09
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page