Quiz ID : math02
1. 121+225=?
216
435
356
635
336
346
2. 123+321=?
244
544
234
444
144
534
3. 555+654=?
1219
1239
1209
1109
1009
1299
4. 887+657=?
1344
1114
1414
1244
1544
1444
5. 111+223=?
333
114
334
314
324
234
6. 101+212=?
113
313
123
321
333
413
7. 232+333=?
665
555
565
765
655
675
8. 212+213=?
325
225
425
235
355
535
9. 323+232=?
545
515
455
445
555
755
10. 456+789=?
2125
1234
1225
1525
1245
2225
11. 111+222=?
433
523
333
233
133
423
12. 532+239=?
177
577
717
771
777
677
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Mar 26,17 6:03:18
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page