Quiz ID : keyapp04
1. ใน Excel ถ้าเลือกไม่แสดงแถบสูตร (Formula Bar) จะเกิดผลอย่างไรกับแผ่นงาน
ไม่แสดงความคิดเห็น (No comment)
ไม่มีแถบสูตร และไม่แสดงตำแหน่งเซลล์ปัจจุบัน
ไม่มีแถบแสดงสถานะด้านล่าง
ไม่สามารถมองเห็นแบบเต็มจอ (Full screen)
2. ใน Excel 2007 และ 2010 มีจำนวนบรรทัดทั้งหมดกี่บรรทัด (1024 K)
1024512 rows
1024586 rows
1048567 rows
1048576 rows
3. ใน Word ถ้าต้องการแผนภูมิวงกลม (Pie) ควรใช้เครื่องมือใดเหมาะสมที่สุด
Clip Art
Chart
Shape
Picture
4. ใน Word การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing) อยู่ใน Ribbon Menu ใด
หน้าแรก (Home)
ตรวจทาน (Review)
เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
แทรก (Insert)
5. ใน Powerpoint ถ้าต้องการอักษรสวยที่ตัวใหญ่มาก และย้ายไปตำแหน่งอื่นง่าย ควรเลือกข้อใด
กล่องข้อความ (Textbox)
ตัวหนา (Bold)
อักษรศิลป์ (WordArt)
ภาพตัดแปะ (ClipArt)
6. ใน Powerpoint ถ้า insert วัตถุเข้าไปในสไลด์ วัตถุแบบใดเกี่ยวข้องกับข้อความน้อยที่สุด
อักษรศิลป์ (WordArt)
รูปร่าง (Shape)
กล่องข้อความ (Textbox)
ภาพตัดแปะ (ClipArt)
7. ใน Excel สามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ ถ้าเลือกเรียงแบบ Descending หมายถึงอะไร
เรียงตามจำนวนตัวอักษรจากน้อยไปมาก
เรียงจากอดีตสู่ปัจจุบัน
เรียงจากน้อยไปมาก
เรียงจากมากไปน้อย
8. ใน Word เมื่อสั่งจัดเตรียม และกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย (Mark as Final) จะส่งผลใด
ไม่สามารถ Save As เป็นแฟ้มใหม่
แก้ไขข้อความในเอกสารไม่ได้
พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ไม่ได้
ลบแฟ้มไม่ได้
9. ใน Powerpoint ถ้ามีวัตถุรูปร่าง (Shape) ที่ต้องการนำไปไว้ข้างหน้าสุด (Bring to Front) ต้องเลือกอะไร
เค้าโครง (Layout)
จัดเรียง (Arrange)
จัดแนวข้อความ (Align Text)
ตัวคัดวางรูปแบบ (Format Painter)
10. ใน Excel ถ้าทุกเซลล์ (Cell) ในแผ่นงาน (Work Sheet) มีค่าเป็น 2 แล้วค่าของ =sum(A2:B3) จะมีค่าเท่าใด
5
4
6
8
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 15,21 2:57:07
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page