Quiz ID : keyapp04
1. ใน Excel ถ้าทุกเซลล์ (Cell) ในแผ่นงาน (Work Sheet) มีค่าเป็น 2 แล้วค่าของ =sum(A2:B3) จะมีค่าเท่าใด
6
4
8
5
2. ใน Excel ถ้าเลือกไม่แสดงแถบสูตร (Formula Bar) จะเกิดผลอย่างไรกับแผ่นงาน
ไม่มีแถบแสดงสถานะด้านล่าง
ไม่สามารถมองเห็นแบบเต็มจอ (Full screen)
ไม่แสดงความคิดเห็น (No comment)
ไม่มีแถบสูตร และไม่แสดงตำแหน่งเซลล์ปัจจุบัน
3. ใน Powerpoint ถ้า insert วัตถุเข้าไปในสไลด์ วัตถุแบบใดเกี่ยวข้องกับข้อความน้อยที่สุด
กล่องข้อความ (Textbox)
อักษรศิลป์ (WordArt)
ภาพตัดแปะ (ClipArt)
รูปร่าง (Shape)
4. ใน Word ถ้าต้องการแผนภูมิวงกลม (Pie) ควรใช้เครื่องมือใดเหมาะสมที่สุด
Shape
Picture
Clip Art
Chart
5. ใน Excel 2007 และ 2010 มีจำนวนบรรทัดทั้งหมดกี่บรรทัด (1024 K)
1048576 rows
1024512 rows
1048567 rows
1024586 rows
6. ใน Excel สามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ ถ้าเลือกเรียงแบบ Descending หมายถึงอะไร
เรียงตามจำนวนตัวอักษรจากน้อยไปมาก
เรียงจากอดีตสู่ปัจจุบัน
เรียงจากน้อยไปมาก
เรียงจากมากไปน้อย
7. ใน Powerpoint ถ้ามีวัตถุรูปร่าง (Shape) ที่ต้องการนำไปไว้ข้างหน้าสุด (Bring to Front) ต้องเลือกอะไร
จัดแนวข้อความ (Align Text)
ตัวคัดวางรูปแบบ (Format Painter)
เค้าโครง (Layout)
จัดเรียง (Arrange)
8. ใน Word เมื่อสั่งจัดเตรียม และกำหนดให้เป็นขั้นสุดท้าย (Mark as Final) จะส่งผลใด
แก้ไขข้อความในเอกสารไม่ได้
พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ไม่ได้
ไม่สามารถ Save As เป็นแฟ้มใหม่
ลบแฟ้มไม่ได้
9. ใน Powerpoint ถ้าต้องการอักษรสวยที่ตัวใหญ่มาก และย้ายไปตำแหน่งอื่นง่าย ควรเลือกข้อใด
ตัวหนา (Bold)
อักษรศิลป์ (WordArt)
กล่องข้อความ (Textbox)
ภาพตัดแปะ (ClipArt)
10. ใน Word การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing) อยู่ใน Ribbon Menu ใด
เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
แทรก (Insert)
หน้าแรก (Home)
ตรวจทาน (Review)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jun 19,19 6:34:23
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page