Quiz ID : keyapp03
1. ใน Word ถ้าพิมพ์ข้อความขึ้นมา แล้วกดปุ่มเลิกทำ (Undo) และทำซ้ำ (Redo) จะเกิดอะไรขึ้น
พบข้อความว่า Error แทนข้อความเดิม
ข้อความเกิดขึ้นสองครั้งเรียงต่อกัน
ข้อความหายไป
มีข้อความเหมือนเดิม
2. ใน Excel มีแผนภูมิแบบใดที่นำเสนอข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง หรือแสดงเส้นแนวโน้ม
Bar Chart
Pie Chart
Line Chart
Area Chart
3. ใน Powerpoint คำว่า Slide Master หมายถึงอะไร
การแสดงสไลด์พร้อมบันทึกย่อ
ต้นแบบสไลด์
การแสดงสไลด์เพื่อการจัดเรียง
สไลด์หน้าแรก
4. ใน Word นั้น ลักษณะของ Gridlines เป็นแบบใด
ริบบอนเมนูที่แสดงปุ่มต่าง ๆ ให้เลือก
ไม้บรรทัดมีหน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร
ตารางเป็นช่อง คล้ายกับแผ่นงานใน Excel
หมายเลขหน้า ที่อยู่ตรงกลางด้านบนสุด
5. ใน Word จะรู้ได้อย่างไรว่าที่พิมพ์เข้าไปมีจำนวนกี่คำที่ง่ายที่สุด
เลือกจาก Ribbon Menu
มองเห็นที่มุมล่างขวา
นับด้วยสายตา
มองเห็นที่มุมล่างซ้าย
6. ใน Word ส่วนมุมมอง (View) เมื่อสั่ง split จะเกิดอะไรขึ้น
การแยกเอกสารเพื่อการจัดการ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือซ้ายกับขวา
การแสดงเอกสารแบบเว็บเพจ
การแยกเอกสารเพื่อการจัดการ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือบนกับล่าง
การแสดงเอกสารแบบร่าง
7. ใน Excel เมื่อสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) มีตัวเลือกใดที่ไม่ปรากฏในรายการให้เลือก
สร้างเอกสารใหม่ (Create New Document)
แฟ้มหรือเว็บเพจที่มีอยู่ (Existing File or Web Page)
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number)
ตำแหน่งในเอกสารนี้ (Place in This Document)
8. ใน Powerpoint เมื่อสั่งการนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show) ขนาดจะเป็นเท่าใด
Minimize
Ribbon Menu
Full screen
Dialogue
9. ใน Excel คำอธิบายข้อมูล (Chart Legend) ในแผนภูมิแบบคอลัมน์ อยู่ด้านใดของแผนภูมิ
ขวา (Right)
ล่าง (Bottom)
ซ้าย (Left)
กลาง (Center)
10. การเลือก save as เป็น Single file web page ใน Microsoft Word จะได้แฟ้มนามสกุลใด
.mht
.jpg
.xml
.htm
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jul 16,18 1:37:52
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page