Quiz ID : keyapp02
1. ใน Word ตัวเลือกการสะกดและไวยากรณ์ (Spelling & Grammar) มีเพื่ออะไร
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น
เพื่อจัดย่อหน้าใหม่ให้ตรงกันทั้งแฟ้ม
เพื่อซ่อนคำบางคำเข้าไปในแฟ้ม
เพื่อตรวจคำที่สะกดผิด
2. การวางแนวใน Word มีแบบใดบ้าง
แบบแนวนอนอย่างเดียว
แบบแนวตั้งอย่างเดียว
แบบแนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยงมุม
แบบแนวนอน และแบบแนวตั้ง
3. ใน Word ต้องคลิ๊กตัวเลือกใด จึงจะพบตัวเลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout)
การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show)
มุมมอง (View)
การอ้างอิง (References)
หน้าแรก (Home)
4. ใน Word ถ้ามีภาพหลายภาพ และต้องการจัดให้เรียงชิดด้านบนสุด (Align Top) ต้องเมนูใด
มุมมอง (View)
แทรก (Insert)
เค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)
ตรวจทาน (Review)
5. ใน Excel ตัวเลือกการป้องกันแผ่นงาน (Protect Sheet) ต้องเข้าจาก Ribbon Menu ใด
มุมมอง (View)
สูตร (Formulas)
ข้อมูล (Data)
ตรวจทาน (Review)
6. ใน Word ถ้าต้องการสั่งการขึ้นหน้าใหม่ (Page Break) ด้วย Short Key ต้องกดปุ่มใด
Ctrl + F1
Ctrl + Tab
Ctrl + Enter
Ctrl + P
7. ความหมายใดที่ใกล้เคียงที่สุด สำหรับการกำหนด 2 คอลัมน์ ใน Word
จัดเก็บแฟ้มเป็น 2 แฟ้ม
แบ่งเอกสารเป็น 2 ซีก คือ ซีกซ้าย และซีกขวา
กำหนดให้มีตัวแปรจำนวน 2 เขตข้อมูล หรือ 2 สดมภ์
พิมพ์เอกสารออกมา 2 ชุด
8. ใน Powerpoint การเลือกชุดรูปแบบ (Themes) จะต้องเลือกจากตัวเลือกใดใน Ribbon Menu
ออกแบบ (Design)
ภาพเคลื่อนไหว (Transitions)
หน้าแรก (Home)
แทรก (Insert)
9. ใน Powerpoint ถ้าต้องการจัดให้ข้อความในกล่องข้อความ (Text Box) อยู่ชิดขอบล่าง ต้องเลือกอะไร
ตัวเอียง (Italic)
จัดเรียง (Arrange)
ตัวคัดวางรูปแบบ (Format Painter)
จัดแนวข้อความ (Align Text)
10. ใน Word มีตัวเลือกใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การส่งจดหมาย (Mailings)
ซองจดหมาย (Envelopes)
อรรถาภิธาน (Thesaurus)
แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ (Preview Results)
ป้ายผนึก (Labels)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Oct 22,17 1:29:14
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page