Quiz ID : keyapp01
1. ใน Powerpoint คำว่า Slide Sorter หมายถึงอะไร
ต้นแบบสไลด์
สไลด์หน้าสุดท้าย
การแสดงสไลด์เพื่อเตรียมพิมพ์
การแสดงสไลด์เพื่อการจัดเรียง
2. ถ้าขอบซ้ายของกระดาษเป็น 1 นิ้ว จะเป็นเท่าใด
2.54 เซนติเมตร
2.34 เซนติเมตร
2.45 เซนติเมตร
2.56 เซนติเมตร
3. ใน Word มีบริการกำหนดลักษณะ (Style) มีหลายแบบให้เลือก แล้วถูกนำไปใช้ประโยชน์กับบริการใดที่สุด
กล่องข้อความ (Textbox)
ภาพตัดแปะ (Clip Art)
อักษรศิลป์ (Word Art)
สารบัญ (Content)
4. ปุ่ม Grave Accent บนแป้นพิมพ์ มีหน้าที่อะไร
มีความหมายเท่ากับทำซ้ำ (Redo)
สลับการทำงานของปุ่มตัวเลข (Number switch)
มีความหมายเท่ากับเลิกทำ (Undo)
สลับภาษาป้อนเข้า (Language switch)
5. แถบสถานะ (Status Bar) อยู่ส่วนใดของหน้าต่าง (Windows)
ด้านล่างของหน้าต่าง
ด้านซ้ายของหน้าต่าง
ด้านขวาของหน้าต่าง
ด้านบนของหน้าต่าง
6. ใน Powerpoint 2010 เก็บแฟ้มเป็นแบบใดที่ Word และ Excel ไม่สามารถบันทึกในรูปแบบนั้นได้
PDF
XML
WMV
HTML
7. ใน Excel ถ้าเลือกไม่แสดงหัวเรื่อง (Headings) จะเกิดผลอย่างไรกับแผ่นงาน
ไม่มีแถบสูตร และไม่แสดงตำแหน่งเซลล์ปัจจุบัน
ไม่มีทั้งแถบบอกหมายเลขแถว และแถบบอกอักษรคอลัมน์
ไม่สามารถมองเห็นแบบเต็มจอ
ไม่มีลายเส้นปรากฏในแผ่นงาน
8. ถ้าจัดเรียงข้อความแบบ Ascending ผลของข้อมูล 6 บรรทัด คือ ก, ง, 5, 7, A, B เป็นอย่างไร
ก, ง, A, B, 5, 7
ง, ก, 7, 5, B, A
ก, ง, 5, 7, A, B
5, 7, A, B, ก, ง
9. ใน Word เมื่อสั่งแยกตาราง (Split Table) จะมีผลอย่างไร
ทำให้แยกตารางออกเป็นสองตาราง คือตารางด้านซ้าย กับตารางด้านขวา
ทำให้มีการผนวกเซลล์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ทำให้รวมทุกตารางเป็นหนึ่งเดียวกัน
ทำให้แยกตารางออกเป็นสองตาราง คือตารางด้านบน กับตารางด้านล่าง
10. ใน Word ถ้าใช้ที่ขั้นหน้า (Bookmark) แล้วบริการใดสามารถเรียกใช้การอ้างอิงที่ขั้นหน้าได้
คำอธิบายภาพ (Caption)
เชิงอรรถ (Footnote)
สารบัญ (Contents)
การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jun 19,19 7:12:21
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page