Quiz ID : javaloop1
1. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=1; i<5; i++) {
System.out.print(i + i);
}
}
6
1
Compile Error
0
5
4
2. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=1; i<=5; i++) {
System.out.println(a);
}
}
}
4
6
0
1
Compile Error
5
3. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=1; i<=5; i++) {
System.out.println(i);
}
}
}
Compile Error
6
0
1
4
5
4. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=0; i<5; i++) {
System.out.println(i + i);
}
}
}
Compile Error
6
0
1
4
5
5. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=1; i<=5; i++) {
System.out.println(".");
}
}
}
6
1
Compile Error
0
5
4
6. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=0; i<5; i++) {
System.out.print(i);
}
}
}
1
5
0
Compile Error
6
4
7. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=2; i<2; i++) {
System.out.println(i);
}
}
}
1
Compile Error
6
4
0
5
8. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=1; i<5; i++) {
System.out.print(i + i);
}
}
}
6
0
4
1
Compile Error
5
9. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=5; i<1; i++) {
System.out.println(i);
}
}
}
5
4
6
1
Compile Error
0
10. ผลลัพธ์ของโปรแกรม x มีกี่บรรทัด
class x {
public static void main(String args[]) {
for (int i=1; i>5; i++) {
System.out.print(i + i);
}
}
}
5
4
6
1
Compile Error
0
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 15,21 2:39:53
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page