Quiz ID : gm101
1. 1 - 2 - 4 - 8 - 32 - ...
60
64
72
50
2. 2 - 5 - 10 -17 - ...
22
26
20
24
3. 3 - 6 - 9 - 12 - ...
21
13
15
18
4. 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - ...
23
22
20
21
5. 1- 3 - 10 - 41 - ...
120
206
84
150
6. 2 - 4 - 3 - 9 - 4 - 16 - 5 - ...
20
22
25
30
7. 1 - 2 - 2 - 4 - 8 - 32 - ...
256
90
150
200
8. 1 - 3 - 9 - 27 - ...
72
81
90
60
9. 0 - 2 - 6 - 14 - 30 - ...
64
66
68
60
10. 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - ...
40
45
65
34
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุล ระบบจะไม่ตรวจให้
- ถ้าทำแบบทดสอบไม่ครบทุกข้อ จะไม่ตรวจให้
- ระบบเก็บผลสอบเพียง 100 ระเบียนล่าสุด
- ผลการตรวจจะเผยแพร่ทั้ง ชื่อ สกุล คะแนน และเวลา
ชื่อ : เช่น บุรินทร์
สกุล : เช่น รุจจนพันธุ์

ต้องกรอกทั้งชื่อ และสกุล และต้องทำทุกข้อ

สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Oct 27,20 9:20:36
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page