Tag Archives: warm

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัย 4

เครื่องแต่งกาย พบในห้างสรรพสินค้า

เครื่องแต่งกาย พบในห้างสรรพสินค้า

ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้ มี 4 ประการ
1. อาหาร
2. ที่อยู่อาศัย
3. เครื่องนุ่งห่ม
4. ยารักษาโรค
เสื้อผ้าเป็นปัจจัยที่ 3 ที่ต้องมี ไม่มีก็ไม่ได้หนาว
ใส่น้อยไปก็หนาว ใส่มากไปก็ร้อน
บางครั้งเครื่องนุ่งห่มใช้ใส่เพื่อแสดงความหมายหรือให้ข้อมูล
เช่น เป็นใคร อาชีพอะไร ยศอะไร มีอะไรในตัวน่าสนใจ เป็นต้น

 

เสื้อ nationtv.tv ช่อง 22 กับ 32

เสื้อ nationtv.tv ช่อง 22 กับ 32

หลายปีที่ผ่านมา ผมสวมแต่เสื้อดำ เสมือนไว้ทุกข์
หลายครั้งที่สวมเสื้อสี ก็เช่นงานแต่งงาน
หรือไม่ก็เป็นเสื้อแบรนด์ ซึ่งมีอยู่เต็มตู้
หรือไม่ก็เสื้อค้างตู้ที่ยังรู้สึกเสียอกเสียดายบางตัว
เนื่องจากได้รับเสื้อแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง
ปีหนึ่งก็หลายตัว จากหลายองค์กร
วันนี้นำเสนอเสื้อแบรนด์ที่ได้รับ
จากร่วมกิจกรรมตอบคำถาม แล้วก็ได้รับรางวัลมา
size XL แต่ผมว่าใส่แล้วดูดีครับ

ปล. มีครั้งหนึ่งภาครัฐมาส่งเสริมผู้ปลูกยางพารา
แล้วได้รับแจกเสื้อรณรงค์ไม่กรีดยางต้นเล็กมา ยังไม่ได้ใส่เลย