กีฬา อพร.สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555

19 ม.ค.2556 งานเปิดกีฬา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชุมพล พรประภา มหาวิทยาลัยเนชั่น มีงานเปิดตัว กีฬา อพร.สัมพันธ์ เป็นการรวมพลังของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ทั้งสิ้น 11 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี
สถาบันการพลศึกษาลำปาง
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

🙂

พี่บัณฑิตถูกห้อมล้อมกลางแจ้ง

นักศึกษาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกันบูม (Boom) พี่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง บริเวณลานกล้างแจ้งที่ตั้งซุ้มแสดงความยินดีหน้าอาคารบริหารธุรกิจ หน้าซุ้มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้
http://77.nationchannel.com/home/317512/

บูม 2 สาวมหาบัณฑิตใต้อาคาร ม.เนชั่น ลำปาง

นักศึกษาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกัน บูม (Boom) ให้พี่มหาบัณฑิต 2 ท่าน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง พี่มหาบัณฑิตก็ยิ้มมีความสุขที่มีน้อง ๆ มาแสดงความยินดี บริเวณใต้อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้
http://77.nationchannel.com/home/317512/

บูม 2 สาวในงานรับปริญญา ม.เนชั่น ลำปาง

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกัน บูม (Boom) ให้พี่มหาบัณฑิต 2 ท่าน (จากสีหน้ารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกของพี่เขา เพราะปั้นหน้ากันไม่ถูกเหมือนกัน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง แล้วได้รับบริจาคตามศรัทธาจากรุ่นพี่มหาบัณฑิต เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป แล้วปีหน้าฟ้าใหม่น้อง ๆ ที่เปลี่ยนเป็นบัณฑิตก็จะถูกบูมแบบนี้

http://77.nationchannel.com/home/317512/

เหนือฟ้าคือฟ้า

11 june 2012

เพลง “เหนือฟ้าคือฟ้า
เพลงประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น
คำร้อง ทำนอง อ.สุพจ สุขกลัด

ฟ้าสดใส  โลกสวยงาม
ฝันยังทอประกายฉายส่อง
ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง
เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ

แม้เขตฟ้า จะสูงชัน
เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว
ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่
คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน

ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น
กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ

ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา  โอบล้อมให้เราชาวฟ้ามั่นใจ
ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส
มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

7 june 2012

http://soundcloud.com/thaiall/9gakdv08gfbk

การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

เครือข่ายเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

เครือข่ายเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

15 ส.ค.55 ได้อ่านบทความวิชาการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม : หลักการและประสบการณ์จากโครงการสถาบันการศึกษาลำปางEstablishment of a network to promote university social responsibility : Concept and experience from Lampang’s academic institutional project จากโครงการวิจัย “แนวทางการทำงานเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชน พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ เพื่อให้ได้รูปแบบ/แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง เพื่อให้ได้แนวทางการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้ได้แนวทางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หากจะสรุปวัตถุประสงค์ สามารถสรุปได้ 3 คำหลัก คือ 1) แนวทางที่สถาบันทำงานร่วมกัน (work together) 2) แนวทางเรียนรู้ชุมชน (learn community) 3) แนวทางการเชื่อมสถาบันกับชุมชน (work with community)

สิ่งที่เกิดขึ้น คือ 1) การทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรระหว่างสถาบันการศึกษา ด้วยพลังจิตอาสา และนำความเข้มแข็ง ทางวิชาการของสถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อชุมชน 2) การเรียนรู้ชุมชนโดยอาศัยพลังเครือข่ายกัลยาณมิตร เคลื่อนงานไปพร้อมกับการเรียนรู้ชุมชน 3) แต่ละสถาบันนำความรู้ในศาสตร์ของตน และนำนักศึกษามาร่วมเรียนรู้ บนฐานคิดที่ว่างานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ คือ  1) เรียนรู้วิถีชุมชน ผ่าน group discussion และ swot analysis ในประเด็น การศึกษา การเกษตร อาชีพ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม 2) พัฒนาขั้นตอนการวางแผน และประสานร่วมแรงร่วมใจ

การทำงานก่อให้เกิด คือ 1) ประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ 2) ขยายเครือข่ายงานวิจัยในสถาบันของตน 3) เกิดการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการระหว่างสถาบัน

บทเรียนของภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตร มีดังนี้ 1) ตระหนักในจิตอาสาต่อพื้นที่ชุมชนจังหวัดลำปาง และจิตอาสาต่อพื้นที่การทำงานวิจัย 2) ตระหนักในองค์ความรู้ทางวิชาการของสถาบันที่มีอยู่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 3) มีประสบการณ์ร่วมกันในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกัน 4) รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องร่วมกัน 5) ความเข้าใจในความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่ทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดคุณค่าตามมา 5.1) เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน 5.2) ขยายงานวิจัยในองค์กรของตน 5.3) เกิดการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการระหว่างสถาบัน

บทเรียนใน 6 เดือนแรกช่วงเรียนรู้และหาโจทย์วิจัยกับพื้นที่ คือ
1) ชุมชนสามารถนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยตนเอง
2) สร้างบรรยาการร่วมกันในการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นสุข
3) การลงพื้นที่ทำให้เกิดความเข้าใจปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัย
4) ภาคีเครือข่ายควรมีแนวทางกระตุ้นให้ชุมชนมีทักษะในการเรียนรู้ปัญหาและช่วยเหลือตนเอง

มีประเด็นเพิ่มเติม ได้แก่
– บทเรียนการเคลื่อนงานวิจัยท่ามกลางปัญหาและอุปสรรค
– การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150751001108895.424758.814248894

หัวงูกับนักศึกษาสาว มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง

ศึกกลางมหาวิทยาลัย .. เสียดายครับ
หัวงู น้องกบ และนักศึกษาสาว กลางมหาวิทยาลัย
มีเสียงเชียร์มาเป็นระยะด้วยครับ

http://www.youtube.com/watch?v=XXT-o7gitsw

ตั้งแต่เห็นงูที่มหาวิทยาลัยมาหลายตัว .. ผมว่าตัวนี้เล็กสุดแล้ว

เสียดายงูครับ ตัวยังเล็ก .. จะยำงูก็คงไม่พอลำ
ส่วนกบก็ต้องปล่อยเป็นอาหารของงูไป
เพราะอยากเห็นงูอ้วนจ้ำม่ำกว่านี้ ..
ด้วยใจเมตตา .. อยากให้เห็นเขาเป็นสุข

ข้อความในคลิ๊ป

หัวงู น้องกบ กับนักศึกษาสาว (lady students)
มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง (ม.เนชั่น)
เรื่องมีอยู่ว่า น.ศ.พบหัวงูแล้วมีทีท่าว่ากลัว หลายคนถึงกับกริ๊ด (กริ๊ดทำไม)
ในคลิ๊ปนี้น้องกบ (frog) โดนหัวงู (snake) กอดรัด (hug) ฟัดเหวี่ยง
ดูท่าจะไปไหนไม่ได้ เสร็จหัวงูไปอีกราย
เป็นวัฏจักร (cycle) ของหัวงูกับน้องกบ .. หลายคนบอกว่าสงสาร
แต่บางคนก็เชียร์ (cheer) บ้างเชียร์หัวงู บ้างก็เชียร์กบ
แล้วคุณล่ะเลือกข้างรึยัง (question)

 

งานสัมมนา ทิศทางประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

asean

asean

มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับเนชั่น กรุ๊ป และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดสัมมนา “ทิศทางประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน จากผู้บริหารมืออาชีพในระดับประเทศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง กล่าวต้อนรับ และ คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการบรรยายพิเศษ จากนั้น ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน จากผู้บริหารมืออาชีพในระดับประเทศ ในวันดังกล่าวได้มีการเสวนาหัวข้อสำคัญ เรื่อง “จากลำปาง สู่ AEC” โดยคุณอธิภูมิ กำธรวรินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง คุณอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้า จังหวัดลำปาง และนายนิรันดร์ ปาเต็ล บริษัท ITC NTRECUT จำกัด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A.) ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ร่วมเสวนาในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึง การที่ประเทศไทยจะรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และความสัมพันธ์กับภายนอกภูมิภาคอาเซียน ได้ตระหนักถึงการสร้างความรู้ และความเข้าใจเรื่องอาเซียน ต่อสาธารณชน และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อม อีกทั้งถือเป็นการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 ด้าน คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ด้วยทิศทางประเทศไทยในประชาคมอาเซียนร่วมกันภายในปีพุทธศักราช 2558 อย่างสง่างามและสมภาคภูมิ

ข่าวโดย นิเวศน์ อินติ๊ป

http://www.ustream.tv/recorded/23815560

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.339255416151550.76624.228245437252549

http://www.nation.ac.th/newsletter/prasan.html

บันทึกจากการฟังด้วย mindmap

บันทึกจากการฟังบรรยายผ่าน mindmap

บันทึกจากการฟังบรรยายผ่าน mindmap

เรียนปริญญาตรี ภาคเสาร์อาทิตย์

ม.เนชั่น เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเสาร์อาทิตย์

ม.เนชั่น เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ เรียนเสาร์อาทิตย์

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาที่ลำปาง

เรียนปริญญาตรีใบที่ 2 ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ รับทั้งที่ลำปาง และกรุงเทพฯ ใน 4 คณะวิชาได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีค่าลงทะเบียน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา ใช้วิธีคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดที่ http://www.nation.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (สามารถใช้เวลาศึกษาน้อยกว่า 4 ปี สำหรับระดับ ปวส. หรือปริญญาใบที่ 2 โดยขึ้นกับสาขาวิชาของวุฒิปวส./ปริญญาตรีที่สำเร็จมา และการพิจารณาเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับภาคพิเศษ 4 คณะวิชา

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับภาคพิเศษ 4 คณะวิชา

suthichai yoon at lampang

nation open house at lampang

nation open house at lampang

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมงาน Open House สัมมนา เรื่อง “เรียนและทำงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ” และสัมมนาเรื่อง “คิดอย่างสตีฟ จ๊อบส์” โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานเครือเนชั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ณ โถงเสานัก อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.30-15.20 น.