Tag Archives: tunggham

เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม http://www.tunggham.go.th

 

นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
นางสาวบงกช บุญเจิรญ ปลัดเทศบาล
และชาวเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของตำบลทุ่งงาม
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054286159
อีเมล webmaster@tunggham.go.th

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่   มีเศรษฐกิจดี   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี
ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบการ ร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
– ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
– ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
– ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
– ก่อสร้างฝายน้ำล้น อาคาร และป้องกันตลิ่งพัง
– ขยายผิวจราจร
2.ยุทธศาสตร์กและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
– การบำบัดฟื้นฟูการเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
– แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน
– สนับสนุนผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ
– การจัดการศึกษา ฝึกอบรม
– ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
– ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน และเยาวชน
– ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
– การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในพิษภัยยาเสพติด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
– แนวทางการพัฒนา
– ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
– ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
– ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าชุมชน
5.ยุทธศาสตร์การเมือง – การบริหาร
– พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่น
– พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงาน และเพิ่มขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน
– เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
– สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และกิจกรรมวันสำคัญ
– ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล
– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น

ที่ http://www.tunggham.go.th