Tag Archives: samatcha

9 ปี เครือข่ายด้านสุขภาพที่ลำปาง ผ่านคลิ๊ป ชัดเลย

9 ปี สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง

9 ปี สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง

มีโอกาสชมคลิ๊ปมา เห็นว่า ที่จังหวัดลำปางมี สมัชชาสุขภาพลำปาง ตั้งแต่ปี 2544 เป็นการรวมตัวของฝ่ายการเมือง ราชการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นทีมเลขานุการ แล้วปี 2555 ได้ปรับโครงสร้าง โดยใช้สามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขา โดยการรวมตัวกันของ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ โดยมีภาคประชาสัมคมเป็นทีมเลขาการกิจถึงปัจจุบัน
และในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ได้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง ครั้งที่ 4 ที่ห้องประชุม ใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วนำเสนอคลิ๊ปในการประชุมครั้งนั้น
ดังนี้

9 ปีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง

 

ที่ผ่านมามีประเด็นที่ขับเคลื่อนทั้งสิ้น 9 ประเด็น
ปี 2556
1. การพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดลำปาง
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
3. ความมั่นคง ความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดลำปาง
ปี 2557
4. การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกัน
แก้ปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชนจังหวัดลำปาง
5. การส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยจังหวัดลำปาง
6. กลไกบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จังหวัดลำปาง
7. การกำหนดมาตรการพึ่งตนเองตามแนววิถีธรรม วิถีไทย
8. สุขภาวะชาวนาจังหวัดลำปาง
ปี 2558
9. มติที่ 1 การจัดการบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดลำปาง
mou ที่ 1 การบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าในพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดลำปาง
มติที่ 2/56 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
2 การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง
ขับเคลื่อนมติที่ 1/56 เด็ก เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
และมติที่ 1/57 การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันเด็ก เยาวชนจังหวัดลำปาง

ประเด็นที่ 1 การจัดการน้ำสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนจังหวัดลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=Y6SLvlyeSaY&t=6s
ประเด็นที่ 2 การจัดการภาวะน้ำหนกเกินในเด็กประถมศึกษาจังหวัดลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=5OgzUez7tTU
ประเด็นที่ 3 การจัดการแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวสู่สุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=HJxXX9e-oAs
ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมถนนปลอดภัย จังหวัดลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=0DwvIQv_NsE
สัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง

https://www.youtube.com/watch?v=-1bA93PBDWc

จัดทำคลิ๊ปโดย สราวุธ เบี้ยจรัส
https://www.facebook.com/srawut.biajaras
คลิ๊ปเสียงจากการประชุมเสวนาบนเวที เรื่อง 9 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : เดินไปข้างหน้ากับอปท.ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
http://www.4shared.com/mp3/_YAF6Iq3ce/health20161217100107.html