Tag Archives: report

เอกสารหลักฐานผลงานเพื่อเสนอขอประกาศเชิดชูเกียรติ

เอกสารหลักฐานผลงานเพื่อเสนอขอประกาศเชิดชูเกียรติ 12 รายการ

พบข้อมูลจากหนังสือ ประวัติและผลงาน ของ อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย หน้า ๑๘-๒๐ ที่แจกให้กับผู้ไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ พบว่าในเนื้อหาระบุถึง เอกสารหลักฐานผลงานเพื่อเสนอขอประกาศเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช ๒๕๖๖ มีเอกสารประกอบทั้งหมด ๑๒ รายการ ดังนี้

เอกสารชุดที่ ข-๑ “พิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม ครั้งที่ ๑๔ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๑” ได้รับรางวัลเพชรสยาม ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
เอกสารชุดที่ ข-๒ “ศิลปนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษากระบวนการประดิษฐ์ท่าฟ้อนเผียไหม”
เอกสารชุดที่ ข-๓ “คู่มือศึกษาการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดย อาจารย์ศักดิ์ ส.รัตนชัย”
เอกสารชุดที่ ข-๔ “วันเชิดชูเกียรติ ศักดิ์ ส. รัตนชัย คุณูปการที่สรรค์สร้าง โดย สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”
เอกสารชุดที่ ข-๕ “รายงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน OIU เสนอ อาจารย์ศักดิ์ ส.รัตนชัย พร้อมประสบการณ์ภาคสนาม เป็นเอกสารายงานที่เสนอเกี่ยวกับศิลปะพื้นเมืองหลักสูตร Yonok Okinawa ในศิลปะร้องรำทำเพลงกับการวัดผลการสอน ผลงานแสดงต่างประเทศที่ไต้หวัน ครั้งที่ ๑๑/๒๐๐๖”
เอกสารชุดที่ ข-๖ “ตำนานเพลงอมตะ ๑ ร่ำเปิงลำปาง โดย ศักดิ์ รัตนชัย ชุดสร้างสรรค์จรรโลงใจโดยกลุ่มศิลปินเพลงรุ่นอมตะ”
เอกสารชุดที่ ข-๗ “เพลงเฉลิมพุทธศตรวรรษ ๒๕-๒๖ ธรรมวิจัยปฏิรูป เทสวาสะ เศรษฐกิจพอเพียงเลี่ยงสิ่งเสพติดอบายภูมิ ๒๕๐๐-๒๕๕๕ฯ ๕๕ ปี เพลง ศักดิ์ ส.รัตนชัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”
เอกสารชุดที่ ข-๘ “เอกกษัตริย์อัจฉริยะ”
เอกสารชุดที่ ข-๙ “เยี่ยมบ้านศิลปินครั้งที่ ๗”
เอกสารชุดที่ ข-๑๐ “คู่มือศึกษาการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนาจากฟ้อนเชิง”
เอกสารชุดที่ ข-๑๑ “จุดประวัติศาสตร์โอเปร่า”
เอกสารชุดที่ ข-๑๒ “การ์ตูนในพระพุทธศาสนา เรื่อง แก้วตาแม่” เป็นผลงานด้านการ์ตูนชิ้นเอกของอาจารย์ศักดิ์ ส.รัตนชัย ในการสอนธรรมะด้วยภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘

การ์ตูนในพระพุทธศาสนา เรื่อง แก้วตาแม่

การ์ตูนในพระพุทธศาสนา เรื่อง แก้วตาแม่
เป็นผลงานด้านการ์ตูนชิ้นเอกของอาจารย์ศักดิ์ ส.รัตนชัย
ในการสอนธรรมะด้วยภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘

https://www.thaiall.com/me/hotelcalifornia.htm

ประวัติและผลงาน
ศักดิ์ รัตนชัย

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

km lampang

km lampang

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารจังหวัดลำปาง
รวบรวมเอกสาร การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง (KM) ไว้ปีละหลายเรื่อง

http://www.lampang.go.th/db_lap/km/

ปี 2554
– การพัฒนาตลาดสับปะรด (สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_pineapple_kmstep.pdf
– การจัดทำแนวกันไฟแบบป่าเปียก (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_wet_forest_info_kmstep.pdf
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินจากกระบวนการผลิตครกหินฯ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_design_stone_summary_working.pdf

ปี 2553
– การจัดการขยะชุมชน (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_garbage_fullreport.pdf
– การเพาะเลี้ยงปลาบึก (สนง.ประมงจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_fish_fullreport.pdf
– การปลูกผักปลอดสารพิษ (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_vegetable_brochure.pdf
– การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_rice_brochure.pdf
– ประโยชน์น้ำส้มควันไว้ PV (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_wood_vinegar_howto.pdf

ปี 2552
– การสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_gas_howto.pdf
– การเพาะเลี้ยงอึ่ง (สนง.ประมงจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_frog_poster.pdf
– การเลี้ยงหมูหลุม (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_pig_brochure.pdf
– การอนุบาลลูกไก่พื้นเมือง (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_chicken_brochure.pdf
– เครื่องหยอดปุ๋ย (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_fertilizer_brochure.pdf
– การเลี้ยงหนองนก/จิ้งหรีด (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_worm_ppt.pdf
– ไผ่ชุมชน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_bamboo_ppt.pdf

ปี 2551
– การแปรรูปอาหาร (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_food_processing_brochure.pdf
– การผลิตเสบียงสัตว์ (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_animal_food_proposal.pdf
– การบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_enterprise_community_brochure.pdf
– การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้กับแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_happy_village_report.pdf

ปี 2550
– การปรับปรุงบำรุงดิน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_soil_howto.pdf
– เทคนิคการตัดแต่งกิ่งกาแฟ  (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_coffee_brochure.pdf
– เทคนิคการผลิตสับปะรด  (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_pineapple_howto.pdf
– กระบวนการเรียนรู้ผู้นำเครือข่าย  (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_leader_report.pdf

ข้อมูลทั้งหมดจาก http://www.lampang.go.th/db_lap/km/

แล้วเผยแพร่ที่ http://www.thaiall.com/km/indexo.html