ชวนมอง .. แผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือ

ชวนมอง แผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือ

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

มีโอกาสประชุมเรื่องส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย แล้วหัวหน้าก็ชวนมองแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่ชวนให้มองจากทั้งหมด 77 จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง มีแผน 4 ปี ระหว่าง 2557 – 2560 พบเอกสารในเว็บไซต์ของจังหวัดลำปาง lampang.go.th

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ประเด็น (หน้า 104) ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิก
และสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง

งบประมาณร้อยละ 6.30

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบประมาณร้อยละ 11.13

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐานแบบครบวงจร

งบประมาณร้อยละ 36.36

4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปาง
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณร้อยละ 9

5. สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

งบประมาณร้อยละ 29.08

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

งบประมาณร้อยละ 8.13

สรุปงบประมาณรวม 4 ปี ทั้งสิ้น 3,809.46 ล้านบาท

งบประมาณ 4 ปี ทั้งสิ้น 3809.46 ล้านบาท
http://www.lampang.go.th/stragegic/
http://www.lampang.go.th/stragegic/2555/planP57_60.rar

ตัดถนนใหม่ที่ลำปาง รอบเมือง

ตัดถนนใหม่เลี่ยงเมือง

ตัดถนนใหม่เลี่ยงเมือง

ภาพเส้นทางเลี่ยงเมืองวงแหวนรอบนอก จังหวัดลำปาง

เริ่มตั้งแต่ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ไปถึง ถนนลำปาง-เมืองปาน และ ถนนลำปาง-พะเยา

จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มแถว หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

หจก. ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์

 

จุดสิ้นสุดโครงการถึงแถว เทศบาลตำบลพิชัย

ถึง เทศบาลตำบลพิชัย

ถึง เทศบาลตำบลพิชัย

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัด
ถนนเขียงใหม่ ถนนเมืองปาน ถนนแจ้ห่ม และถนนพะเยา
เชื่อมกันได้ด้วยเส้นนี้