นักศึกษาลำปาง ชวนแลกเปลี่ยนผ่าน story telling

นายณภัทร เทพจันตา

นายณภัทร เทพจันตา

จากการสัมมนาผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น
วิทยากรโดย อ.ธวัชชัย แสนชมภู และอ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
แล้ว นายณภัทร เทพจันตา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

ได้เข้าชวนเพื่อนในกลุ่มของคณะวิชา
แลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM)
ในรูปแบบ Story Telling

มีประเด็นน่าสนใจดังนี้
l2: seminar, refer. to 2 lecturer
l3: past, present, future
l4: good relationship
l5: best practice
l6: awareness
l8: care & love
l10: plan
l12: indicator, identity, uniqueness
l13: request for proposal

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=608693312478137&set=a.506870255993777.127524.506818005999002