Tag Archives: moral

จริยธรรมในนักเรียนนักศึกษา ข้อแรกคือ ไม่โดดเรียน

สื่อสังคมชมเทคนิคนี้

สื่อสังคมชมเทคนิคนี้

เคยเห็นนักศึกษาในสถาบันของรัฐ
ที่มีแต่เด็กขยัน ถึงจะเข้าเรียนที่นั่นได้
แต่พบเป็นข่าวว่าเวลาจัดสอบบางวิชา
ต้องเอากระดาษ A4 แปะหัว
บางโรงเรียนใช้กางร่มตอนสอบ กันลอกข้อสอบ
ก่อนคิดแก้ปัญหาการศึกษาระดับชาติ
อยากชวนมองปัญหา 3 ข้อนี้ด้วย
1 ไม่เข้าเรียน เข้าสอบให้ตรงเวลา
2 ไม่ทำงานส่งอาจารย์ให้ครบถ้วน
3 ไม่อ่านหนังสือไปสอบ
แล้วอยากชวนไปดูคิดถึงวิทยา
ที่ครูผู้ชาย กับครูผู้หญิงทุ่มเทต่างกัน
ที่จะทำให้เด็กจบการศึกษา
ครูบางคนใช้การทำใจ แทนการทำอะไรอะไร

ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตาม มคอ.
น.ศ. ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในทุกวิชา
การรักตัวเอง และทำให้ตัวเองห่างไกล
จากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
น่าจะเป็นจริยธรรมสำคัญ ที่ต้องปลูกฝังในทุกคน

อ.เสกสรรค์ แดงใส ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “77 คนดีแทนคุณแผ่นดิน”

คนดี (Good man) คือ คนที่มีคุณความดี คนที่มีคุณธรรม โดย ราชบัณฑิต
ความดี (Goodness) คือ การทำให้เกิดผลดีอย่างมีคุณค่าต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม รวมถึงต่อตนเอง โดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คนดีแทนคุณแผ่นดิน

คนดีแทนคุณแผ่นดิน

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมความดี
กับ อ.เสกสรรค์ แดงใส ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
77 คนดีแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558
ณ ห้องบอลรูม และโถงต้อนรับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/photo.php

คุณสมบัติของคนดีแทนคุณแผ่นดิน
1. เป็นคนดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
2. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองนอกรอบ
3. มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง
4. ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
5. มีประวัติชีวิตและผลงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ถือเป็นแบบอย่าง
http://www.thaipoet.net/index.php

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฉบับวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
https://www.facebook.com/TanKhunPaenDin
https://www.facebook.com/TanKhunPaenDin/photos/

แทนคุณแผ่นดิน (TanKhunPaenDin)

แทนคุณแผ่นดิน (TanKhunPaenDin)

 

ภาพในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฉบับวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2558 หน้า 8
https://www.facebook.com/TanKhunPaenDin/photos

อ.เสกสรรค์ แดงใส ภาพในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

อ.เสกสรรค์ แดงใส
ภาพในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

ทำเนียบคนดี
http://www.thaiall.com/ethics/good.htm