FB_IMG_1613280454014.jpg

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี อว. ดูแลพื้นที่ลำปาง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158590477078895&id=814248894


เพิ่มภาพ 14 ก.พ.2564

ประวัติจาก wiki

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์นักวิชาการและนักการเมืองชาวไทย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ เป็นกรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมาชิกและกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 7/2560 ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 14/2560 อธิการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นักวิชาการและนักการเมือง อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดวันที่ 20 มกราคมพ.ศ. 2497 ที่ จ.ลำปาง เป็นเจ้าของทฤษฎี “สองนคราประชาธิปไตย” ที่สรุปว่า “คนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาล คนกรุงเทพฯ ล้มรัฐบาล” เคยได้รับสมญานามจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่า “ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง


มาบรรยายให้นิสิตที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง  ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เรียงตามลำดับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ดังนี้
ลำดับที่ 1
นายกิตติภูมิ นามวงค์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน
10,545 คะแนน

ลำดับที่ 2
นายนิมิตร จิวะสันติการ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน
9,577 คะแนน

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328753587236620&set=a.328753560569956.66499.100003059451266