Tag Archives: local

วางกล้วยขายหน้าบ้าน

ยายขายกล้วย

ยายขายกล้วย

ในชุมชนบ้านผึ้ง พบว่า มีการวางกล้วยน้ำว้า
ขายที่หน้าบ้าน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ปลูกไว้กิน เหลือกินก็เอามาขาย
กล้วยหวีละ 20 บาท 4 หวีก็ 80 บาท

ในบ้านมีอีก
แต่อุ๊คไว้ให้เหลือง ค่อยนำออกขาย
ไม้ผล ไม้ดอก ปลูกไว้เยอะ
ลอยกระทง ก็ทำกระทงขาย เป็นต้น

ยืนขายกล้วยหน้าบ้าน

ยืนขายกล้วยหน้าบ้าน

เห็นยายม๊อกยืนขายคนเดียว ริมถนน
จึงถ่ายภาพมาแชร์

กล้วยไส้ขาว เป็นสินค้าในชุมชน

บ้านนี้มีกล้วยขาย

บ้านนี้มีกล้วยขาย

ซื้อกล้วยแถม holder

ซื้อกล้วยแถม holder

24 พ.ค.57 ออก trip ถนนในหมู่บ้านที่บ่อแฮ้ว ลำปาง
พบชาวสวนนำกล้วยน้ำว้าไส้ขาว ออกมาจำหน่าย
เป็นกล้วยพันธ์ดีของท้องถิ่น
การไม่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง
นำมาวางขายที่หน้าบ้าน พบเห็นได้ชินตาในชนบท

วันนี้ซื้อกล้วยน้ำว้าไส้ขาวมา 2 หวี ๆ ละ 10 บาท
พ่อค้าแถม holder มา 2 เส้น
เพื่อให้สะดวกในการหิ้วกล้วยกลับบ้าน

วิถีชีวิตของชุมชน
สะท้อนผ่านภาพยนตร์เรื่อง time line
ที่ชาวสวนมีลูก แล้วลูกก็ไปเรียนต่อ (เขาว่ามีเหตุผล)
ที่สวนนี้ ลูกชาวสวนก็ออกมาขายเองครับ
รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ยังไม่ทิ้งบ้านไปหางานทำต่างจังหวัดก็เยอะ

วิถีท้องถิ่นต่างกันราวฟ้ากับเหว
กับเรื่อง divergent เป็นตัวอย่างปิตุฆาต
ที่สะท้อนความต่างของอาชีพกับครอบครัวจนสุดขั้ว
ถ้าเลือกอาชีพ ก็ต้องทิ้งครอบครัว
กฎเหล็กคือต้องตัดขาดจากครอบครัว
ผู้ที่จะเป็นสุดยอดในอาชีพนั้น ต้องฆ่าบุพการีได้
เห็นแล้วนึกถึงข่าวลูกฆ่าล้างครอบครัว 2 คดี เมื่อต้นปี 2557

ข่าว พี่ฆ่าพ่อแม่
http://www.youtube.com/watch?v=4Y1jr6a1X9o

ข่าว น้องฆ่าพ่อแม่ .. สำนึกผิด
http://www.youtube.com/watch?v=Z-T6C5wzcXE

เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม http://www.tunggham.go.th

 

นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
นางสาวบงกช บุญเจิรญ ปลัดเทศบาล
และชาวเทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของตำบลทุ่งงาม
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054286159
อีเมล webmaster@tunggham.go.th

วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่   มีเศรษฐกิจดี   สังคมดี   สิ่งแวดล้อมดี
ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบการ ร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
– แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน
– ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
– ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน
– ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
– ก่อสร้างฝายน้ำล้น อาคาร และป้องกันตลิ่งพัง
– ขยายผิวจราจร
2.ยุทธศาสตร์กและการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
– การบำบัดฟื้นฟูการเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
– แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน
– สนับสนุนผู้สุงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้พิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ
– การจัดการศึกษา ฝึกอบรม
– ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
– ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน และเยาวชน
– ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
– การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในพิษภัยยาเสพติด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
– แนวทางการพัฒนา
– ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
– ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
– ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าชุมชน
5.ยุทธศาสตร์การเมือง – การบริหาร
– พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน่วยงานอื่น
– พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน่วยงาน และเพิ่มขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน
– เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน
– สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และกิจกรรมวันสำคัญ
– ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล
– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น

ที่ http://www.tunggham.go.th