ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง

เคยได้ยินว่า ดร.สุจิรา หาผล ทำโครงการวิจัยย่อยที่ 4 (RDG 5550046) เรื่อง "องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชน เพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง" ซึ่งอยู่ในแผนงานวิจัยเรื่อง "การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอัตลักษณ์ชุมชนลำปาง" รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 แล้วได้มีการรวบรวมตำนานเรื่องเล่าขานของท้องถิ่นจากทั้ง 13 อำเภอ เป็นหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" แล้ววันนี้ (21 มีนาคม 2559) กระผมได้รับหนังสือ จาก ดร.สุจิรา หาผล มา…

Continue Readingตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง