Tag Archives: lampang.mcu

สไลด์แสดงการติดตั้ง senayan

senayan installation

senayan installation

16 ต.ค.55 คุณเปรม อุ่นเรืิอน กับผม มีโอกาสเรียนรู้การติดตั้งโปรแกรมเสนายัน (senayan) ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงเดือนกันยายน 2555 เป็นที่มาของการสนใจเรื่อง home library ประกอบกับได้สนับสนุน มจร.ห้องเรียนบุญวาทย์วิหาร ลำปาง ตามโครงการวิจัยการพัฒนาระบบนำเสนอผลการเรียนออนไลน์ จึงช่วยติดตั้งเครื่องบริการ และระบบบริการห้องสมุด (SLIMS) แล้วได้ชวนน้องหญิง (ศัลณ์ษิกา) ปี 2 CS ไปช่วยงานทะเบียน และงานห้องสมุด มจร. ห้องเรียนบุญวาทย์วิหาร ลำปาง ในส่วนของการนำข้อมูลเข้าระบบห้องสมุด และระบบรายงานผลการเรียน ก็ถือเป็นการเรียนรู้น้องห้องเรียนไปในตัว (แต่มีรายได้ให้นะครับ) เพื่อบันทึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จึงทำ slide ช่วยจนจำเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วนำเสนอที่ http://www.thaiall.com/senayan โดยให้รายละเอียดไว้ดังนี้

การติดตั้ง senayan จำเป็นต้องมี webserver ที่บริการ mysql และต้องสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน เพราะระบบยังไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลในระหว่างติดตั้ง แล้วเครื่องบริการส่วนใหญ่ก็ไม่อนุญาตให้สร้างฐานข้อมูลผ่าน script หลังติดตั้งก็จะมีภาพแสดงการใช้งานเบื้องต้น เช่น การสืบค้น OPAC และการพิมพ์ Barcode เป็นต้น โดยสไลด์ชุดนี้จะมีถึง 31 สไลด์ เพื่อนำเสนอภาพรวมของระบบตั้งแต่การติดตั้ง การเพิ่มหนังสือ การเพิ่มสมาชิก การยืมคืน การเปลี่ยนภาษา ไปถึงการพิมพ์บาร์โค้ด

การติดตั้งเป็นจุดเริ่มต้นของสไลด์ เพราะมีเรื่องต้องนำเสนอทั้ง บทบาทของบุคคลทั่วไป บทบาทของสมาชิก บทบาทของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และบทบาทของ admin ยังมีเวลาค่อย ๆ จัดทำไปครับ ไม่รีบเร่งนัก