สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

วันนี้ (10 ธ.ค.2559) มีนักเรียนในภาคเหนือสอบโควตา มช. ปีการศึกษา 2560 พบตารางสรุปจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามคณะ/สาขาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อมูลปีการศึกษา 2559 ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th พบกำหนดการโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ) วันที่…

Continue Readingสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้มีประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม เมื่อเย็นของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วแจ้งว่านักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่าง 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วส่งใบเลือกแผนการเรียนที่ห้องวิชาการ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ถ้าไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ คะแนนสอบมีผลต่อการเลือกแผนการเรียน ซึ่งอันดับ…

Continue Readingประกาศคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4