Tag Archives: elder

โรงเรียนผู้สูงอายุ กับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

หนึ่งในหกกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุทุ่งกว๋าว พ.ค.2565

อาจารย์วีระพันธ์ แก้วรัตน์ และนาวาอากาศเอก ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ พร้อมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น นำนิสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ออกให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ ในโครงการ มหาวิทยาลัยเนชั่นบูรณาการวิชาการเพื่อบริการแก่สังคมในสถานการณ์ COVID-19 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมี นายพิตินันท์ ผึ้งต้น ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งวัน โดยการกำกับดูแลสนับสนุนของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด และนายสุกฤษฎิ์ สุคำอ้าย ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในหัวข้อ ผู้สูงอายุกับการเดินทางยุคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงบูรณาการกับคณะวิชาต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัส การล้างมือสู้โรค การเดินทางโดยเครื่องบิน กิจกรรมยืดเหยียด และการดูแลช่องปาก และการขายผลิตภัณฑ์สู่การตลาดออนไลน์ใน Platform ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ

ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการประสานกับผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการ จาก คุณพิเชษฐ์ จริยงามวงค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายนวพล จะงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการ กล่าวขอบคุณในพิธีปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวเปิดโครงการเวลา 9.00น. กล่าวปิดโครงการในเวลา 15.30น. และมอบเกียรติบัตร

พิธีสระเกล้าดำหัว 2557

น้ำส้มป่อย

น้ำส้มป่อย

25 เม.ย.57 ศิษย์เก่า และบุคลากรร่วมกัน
จัดพิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดีผู้ก่อตั้งที่บ้านพักในมหาวิทยาลัยเนชั่น
มี ดร.นิรันดร์ และคุณหมอพัชรินทร์ จิวะสันติการ เป็นผู้ใหญ่ในงาน
และ surprise โดยมี อ.วรนุช หรือ แม่นุชของเด็กหอ
มาจากกรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวภาคเหนือ

ตัวแทนกล่าวขอขมา

ตัวแทนกล่าวขอขมา

อนุกูล
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651352581581204&set=pcb.651353024914493

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

Pawinrat Saetang
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629567107124741&set=pcb.629567710458014

smile

smile

อนุชิต นักปั่นขั้นเทพ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=699556916750265&set=pcb.505719519531994

YONOK Alumni page
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804784742865079.1073741838.119920918018135