Tag Archives: dip

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร ณ ม.เนชั่น ลำปาง

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ
สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

จัดโครงการ “หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสัญจร
ในสถาบันการศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน
เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเตรียมเอกสารยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (การประดิษฐ์/ออกแบบ) อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า พันธุ์พืช

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น.
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย .. ฟรี)

schedule

schedule

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=636415323039269&set=pb.506818005999002.-2207520000.1367930097.

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
โทร. 054-265170-6 ต่อ 161 หรือ 210
http://www.tloubi.cmu.ac.th/