Tag Archives: contest

“กล้วยไม้บาน ที่ ลำปาง” พ.ศ. 2561 ประกวดภาพถ่ายในงานปีใหม่นครลำปาง

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานปีใหม่นครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กล้วยไม้บาน ที่ ลำปาง”
Happy New Year 2018 สวัสดีปีใหม่
ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณข่วงนครและพื้นที่โดยรอบ

กล้วยไม้บาน ที่ ลำปาง

กล้วยไม้บาน ที่ ลำปาง

รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายในงานปีใหม่นครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“กล้วยไม้บาน…ที่…ลำปาง”

Lampang starry night 2558

Lampang starry night 2558

https://www.facebook.com/274768539314371/

1. หลักการและเหตุผล
เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรเอกชน กำหนดจัดงานปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กล้วยไม้บาน…ที่…ลำปาง” Happy New Year 2018 สวัสดีปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณข่วงนครและพื้นที่โดยรอบ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ และจังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและประชาชนชาวลำปาง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาลฯ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การตกแต่งไฟสุดตระการตา และประดับประดาสถานที่ในบรรยากาศสวนกล้วยไม้กลางเมืองลำปาง เพลิดเพลินกับลานน้ำพุ สะพานดอกไม้ส่งมอบความสุขด้วยมุมถ่ายภาพสวย ๆ และข้อมูลการท่องเที่ยวลำปางโฉมใหม่ การแสดงจากเยาวชน การจำหน่ายสินค้า อาหาร และของที่ระลึกประจำจังหวัดลำปาง ตลอดจนของขวัญปีใหม่ที่เตรียมพร้อมมอบให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมลุ้นกันตลอดงาน

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ และจังหวัดลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2.2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม ชมรม สโมสร และชุมชนต่าง ๆ
2.3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง และเชิญชวนนักท่องเที่ยวอาคันตุกะต่างถิ่น ให้สนใจงานประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น
2.4. เพื่อรองรับกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นหนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาด
2.5. เพื่อประชาสัมพันธ์งานงานปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กล้วยไม้บาน…ที่…ลำปาง” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2.6. เพื่อรวมรวมผลงานภาพถ่ายงานปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“กล้วยไม้บาน…ที่…ลำปาง” และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

3. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
3.1. หัวข้อการประกวด : งานปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กล้วยไม้บาน…ที่…ลำปาง” เท่านั้น (ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2560) โดยภาพถ่ายจะต้องจะต้องมีความสวยงามสะท้อนถึงมุมมองแห่งความสุขของผู้คน และสีสัน ความสดใสของดอกไม้ที่เบ่งบานภายในบริเวณงานกลางเมืองลำปาง
3.2 ประเภทของภาพถ่าย : ภาพถ่ายสี ดิจิตอล
3.3 ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด : นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลนครลำปาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดในครั้งนี้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
3.4 ขนาดของไฟล์ภาพ : ภาพที่ส่งจะต้องมีขนาด 5M ขึ้นไป (5 ล้านพิคเซลขึ้นไป) ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป สามารถตกแต่งผลงานภาพถ่ายได้เพื่อความสวยงาม แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงและธรรมชาติ (ลบฝุ่นได้ ปรับแสง สี ได้ ครอปภาพได้ แต่ห้ามทำการรีทัชภาพ ตัดต่อ แต่งเติม บางส่วนของภาพเด็ดขาด ) โดยส่งผลงานได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง E-mail : nakhonlampang.pr@gmail.com เพียงที่เดียวเท่านั้น
3.5 จำนวนของภาพที่ส่งเข้าประกวด : สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ท่านละไม่เกิน 5 ภาพ โดยให้ระบุชื่อภาพ, ชื่อและนามสกุลผู้ถ่ายภาพ, ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ ส่งมาพร้อมกับภาพถ่ายใน E-mail ดังข้อที่ 3.4
3.6 การรับรางวัล : ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ในการรับรางวัลได้เพียงท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
3.7 สิทธิในการใช้ภาพ : ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ ในการเผยแพร่ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดได้โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ (อาทิเช่น การจัดนิทรรศการ และนำภาพไปประกอบการใช้งานในกิจกรรมของเทศบาลนครลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรืองานที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์)
3.8 ผลงานภาพถ่าย : ภาพถ่ายต้องเป็นผลงานของตนเอง ห้ามนำภาพที่ไม่ใช่ผลงานของตนเองมาส่งประกวด หากตรวจพบหรือทราบในภายหลังว่า ผลงานไม่ใช่ของตนเองจะถูกตัดสิทธิ และหรือ ยืดรางวัลที่ได้ประกาศไปแล้วคืนเทศบาลนครลำปาง และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้น มีการละเมิด ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ๆ
3.9 การตัดสิน : คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกฎกติกาข้างต้นทุกประการ

4. รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ : ลำปาง – กรุงเทพฯ จำนวน 1 ที่นั่ง
จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของรางวัลจาก ธนาคารออมสิน พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของรางวัลจาก ไทยพัสดุ พร้อมประกาศนียบัตร

5. การส่งผลงานภาพถ่าย
• เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
• หมดเขตวันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น.
• ส่งผลงานได้ที่ E-MAIL :: nakhonlampang.pr@gmail.com
• ประกาศผลผู้ชนะที่ Facebook : เทศบาล นครลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

6. ติดต่อสอบถาม
• งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง โทร .0 5423 7237 ต่อ 0 หรือ 1000

Lampang starry night 2558

Lampang starry night 2558

https://www.facebook.com/gthaiall/media_set?set=a.881358598565429.1073741892.100000738912455

ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2559

ทุกปี ประเทศไทยจะมีวันหยุดยาวหลายช่วง
แต่ช่วงสำคัญมากกับคนภาคเหนือ คือ หยุดช่วงสงกรานต์ หรือหยุดปีใหม่เมือง
ในปีพ.ศ.2559 เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมประกวด “ขบวนแห่ปีใหม่เมือง”
ปีนี้มีขบวนทั้งหมด 17 ขบวน

อำเภอเมืองลำปาง
อำเภอแจ้ห่ม
อำเภอเถิน
อำเภอแม่ทะ
อำเภอแม่พริก
อำเภอสบปราบ
อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเสริมงาม
อำเภอแม่เมาะ
อำเภอเมืองปาน
อำเภอเกาะคา
อำเภอวังเหนือ
อำเภองาว
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
คุ้มเทวดา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462154530575770.1073742104.274768539314371

ภาพจาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462505097207380.1073742110.274768539314371
แล้วผลการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ รางวัลชนะเลิศ
อำเภองาว ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
คุ้มเทวดา ได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
– อีก 14 ขบวนได้รางวัลชมเชย

 

ผลการประกวด เทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีสวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

เทพบุตรสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัณณภัทร รัตนสินสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายปาณัสม์ โสฬสลิขิต
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายวิทวัส ศรีเกษ
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นายษมาวีย์ จันทร์ซอน
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นายศักดา สารพันธ์

เทพบุตรเวียงละกอน  ได้แก่ นาย อติชาติ วิสุทธิวัฒน์
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นายสยามรัฐ บัวเจริญ
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงช์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นายสถาพร มูลลิสาร

เทพธิดาสลุงหลวง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวชลดา ปานสีนุ่น
รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งวรจิต

เทพธิดาเวียงละกอน ได้แก่ นางสาวกชกร ต้องใจ
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาววาลุลี ดวงวะนา
หนุ่ม-สาว ผิวสวยหน้าใส ได้แก่ นางสาวณัชชา ปัญจานนท์
หนุ่ม-สาว รูปร่างดี ได้แก่ นางสาวพิจิกา กองสถาน

ภาพ : นายอดิศักดิ์ ถาวรคุณ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : นายสุพีระ ศรีพลพรรค นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เทพธิดาสลุงหลวง 2559

นางสาววสุตาภัทร อุบลรัศมี เทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพธิดาเวียงละกอน 2559

นางสาวกชกร ต้องใจ เทพธิดาเวียงละกอน 2559

 

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

รองเทพธิดาสลุงหลวง 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

เทพบุตรเวียงละกอน 2559

 

ขบวนเริ่มแห่จากบริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม
ไปตามถนนฉัตรไชย
ผ่านข่วงนครลำปาง
สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

 

ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559 ..

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชนะเลิศ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

อำเภองาว รองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คุ้มเทวดา รองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนแห่ปีใหม่เมือง 2559

คลิ๊ปงานประกวด

การแข่งขัน NJ Spelling bee 2013 รอบคัดเลือกประจำภาคเหนือตอนบน

การแข่งขัน NJ Spelling bee 2013
ครั้งที่ 16
ชิงรางวัลทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
รอบคัดเลือกประจำภาคเหนือตอนบน
ระหว่าง 25 – 27 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง และ มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.njspellingbee.net/

http://blog.nation.ac.th/?p=2380

ประวัติความเป็นมา
http://www.njspellingbee.net/aboutus.php

จากการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเพียงแค่กลุ่มเล็กๆ แต่หลังจากที่ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 13 ปี โครงการ NJ Spelling Bee ซึ่งเป็นการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมปลาย ได้กลายเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับจากทั้งนักเรียนและอาจารย์จากทั่ว ประเทศ นอกจากจะเป็นโครงการใหญ่ประจำปีของ NJ แล้ว Spelling Bee ยังอยู่คู่กับนิตยสารมานานกว่าทศวรรษ โดยเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยในแต่ละปีที่ผ่านมานั้น เราได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษาต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

ณ จุดเริ่มต้น NJ Spelling Bee ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการฟังและการสะกดคำ ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการแข่งขันออกไปตามภูมิภาค ต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เช่นเดียวกับในปัจจุบัน โดยรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น การสะกดคำด้วยการเขียนในรอบคัดเลือก และการสะกดคำด้วยปากเปล่าในรอบชิงชนะเลิศ และพิธีกรหลักคนแรกในการแข่งขันนี้ก็คือ แอนดรูว์ บิกสส์ บรรณาธิการของ NJ ในยุคนั้น ซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์คนแรกๆ ของวงการการสอนภาษาอังกฤษในบ้านเรา หลังจากนั้น NJ Spelling Bee ได้มีพิธีกรหน้าใหม่ฝีมือดีอีกหลายคนมาร่วมสร้างสีสันให้กับการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น ‘คริส’ คริสโตเฟอร์ ไรท์ คุณครูภาษาอังกฤษสุดแนวเจ้า ของรายการทอล์คโชว์ Chris Unseen The Show หรือ ‘พี่เต้’ สุผจญ กลิ่นสุวรรณ จากรายการโทรทัศน์ English Breakfast ซึ่งเป็นพิธีกรคนปัจจุบันของเรา

ถึงแม้ว่าจำนวนนักเรียนในแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมการแข่งขันในยุคแรกๆ จะมีเพียงแค่หลักร้อยต้นๆ เท่านั้น แต่ด้วยรางวัลใหญ่ที่แชมป์และรองแชมป์ระดับประเทศจะได้รับ ซึ่งก็คือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  พร้อมทุนการศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อย่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ก็เป็นสิ่งล่อใจเหล่าผึ้งน้อยนักสะกดคำได้เป็นอย่างดี ทำให้จำนวนผู้เข้าแข่งขัน NJ Spelling Bee จึงเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างในปีล่าสุดนี้มีผู้เข้าชิงชัยในการแข่งขันระดับภูมิภาคในบางภาคมากถึง เกือบพันคน

ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาของ NJ Spelling Bee ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากนี้ เชื่อหรือไม่ว่ามีหลายคนที่กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ‘น้องเอมี่’ อาเมเรีย จาคอป มิสทีนไทยแลนด์ปี 2006 ซึ่งโด่งดังจากละครทีวี ธิดาวานร หรือแม้กระทั่งอนาคตคุณหมอเสียงดีแห่งค่าย The Star 6 ‘น้องริท’ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ก็เคยเข้าร่วมแข่งขันสะกดคำกับ NJ ด้วยเหมือนกัน

จากความสำเร็จและการตอบรับที่ได้รับมาตลอด ทำให้เรามีความตั้งใจที่พัฒนา Spelling Bee ให้เป็นการแข่งขันที่ทันสมัยและเข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยในปีนี้จะเป็นปีแรกที่รูปแบบการแข่งขันจะก้าวไปสู่ยุคดิจิตัล โดยเราได้จัดให้การแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นการแข่งแบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้ง แรก ผ่านทางเว็บไซต์ www.247friend.net ช่องทางนี้จะเปิดกว้างให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน แต่ที่ผ่านมาอาจติดขัดด้วยปัญหาบางประการ เช่น การเดินทาง ค่าใช้จ่าย รวมถึงความไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง ได้ทดสอบฝีมือกันก่อน ซึ่งไม่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใด ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์บวกกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษกับ NJ ได้แล้ว และจากตัวเลขผู้เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ ที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากผู้สมัครในปีที่แล้ว ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่า NJ Spelling Bee ในยุคดิจิตัลนี้จะเป็นสื่อให้เราสามารถเข้าถึงผู้สนใจทั่วประเทศอย่างแท้ จริง

หลังจากที่การแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ได้ผ่านไปแล้ว ในตอนนี้เราได้ตัวแทน 500 คนจากแต่ละภาค เพื่อเดินทางมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาคนเก่ง 25 คนเพื่อไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยตำแหน่ง Champ of the Year ประจำปีนี้จะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษ ณ Eltham College ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และอาจารย์ที่ปรึกษาของแชมป์จะได้ไปดูงานการสอนภาษาอังกฤษที่สถาบันเดียวกัน เป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์

การแข่งขันออนไลน์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เวบไซต์ www.njspellingbee.net ที่เพิ่งเปิดขึ้นในปีนี้ จะเป็นศูนย์รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของการแข่งขันในปีนี้ ทั้งอาจารย์และนักเรียนจากทุกภาคสามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็น เคล็ดลับในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนของตัวเองให้เพื่อนๆ ทั่วประเทศได้รับรู้กัน แต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ การเปิดตัว NJ Spelling Bee Game and Tutor ซึ่งนอกจากจะเป็นเกมสะกดภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใครได้ลองเล่นแล้ว รับรองได้ว่าต้องติดใจ จนเลิกเล่นกันไม่ได้เลยทีเดียว เกมนี้ยังได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึกฝนและเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าแข่ง ขันอีกด้วย

รีบลงทะเบียนกับ www.njspellingbee.net  วันนี้ แล้วก็เริ่มฝึกซ้อมเตรียมตัวแข่งกันได้เลย

http://www.scribd.com/doc/134859628/Nj-Spelling-Bee-2013

ดาวรุ่งลูกทุ่ง

นักร้องสาวสวย ยอดนิยม

นักร้องสาวสวย ยอดนิยม

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
จัดกิจกรรม การแข่งขันเต้น และเสียงดีมีทุน
ดาวรุ่งลูกทุ่งเนชั่น ณ ห้าแยกหอนาฬิกา ข่วงนคร
และพบกับศิลปินรับเชิญ “ญาญ่า หญิง”
ในวันที่ 4 เมษายน 2555
เวลา 18.00น. – 24.00น.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 มีนาคม 2555
ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยเนชัน 054-265170, 054-820099

งานนี้ผมก็ไม่พลาด
เพราะคุณญาญ่าเป็นศิลปินในดวงใจของผม
จะงานเพลง หรืองานแสดงล้วนสุดยอด
เป็นศิลปินที่ขาวใส สวมเสื้อดำ และมีสไตล์ของตนเอง
แล้วพบกับเธอในดวงใจของผม ด้วยกันครับ

กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11

http://www.youtube.com/watch?v=Q_zXwwwnPGQ

กีฬาอุดมศึกษา ระหว่าง 9 สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง หรือในชื่อ “งานกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11(ยูงทองเกม) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ละสถาบันหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในปี 2555 มี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับตำแหน่ง ดาว และเดือน จากการประกวด และคลิ๊ปนี้เป็นตอนหนึ่งที่ดาวให้สัมภาษณ์

ดาว เดือน กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11

ดาว เดือน กีฬา 9 สถาบัน ครั้งที่ 11