วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ข้อกำหนดจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ข้อกำหนดจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีมติให้ออกข้อกำหนด ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
โดยยกฐานะโครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตแพร่
ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.mculampang.com
http://www.facebook.com/mculampang

รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

รับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 บว.

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนทั้ง 16 ห้อง ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และเป็นวันปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ แล้วมีค่ายคุณธรรมในวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2555 สนับสนุนนโยบาย เก่ง ดี มีสุข

http://www.bwc.ac.th/images/admid54/roomm1.pdf

http://www.scribd.com/doc/93604470/

FB Page 6372 members ของโรงเรียน http://www.facebook.com/pages

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
1. ผลการสอบ ม.1 ประเภททั่วไป ปี2555 โรงเรียนบุญวาทย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประเภทนักเรียนทั่วไป ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มี 290 คน
ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
สูงสุด 69.65 ต่ำสุด 48.71 (พีพี:26:61.57 มาหยา:218:51.19)
http://www.scribd.com/doc/92687131

2. ผลการสอบ ม.1 ประเภทในพื้นที่ ปี2555 โรงเรียนบุญวาทย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกาศ 325 คน แต่รับจริง 219 คน
ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
สูงสุด 48.63 ต่ำสุด 23.32
http://www.scribd.com/doc/92687678

3. ผลการสอบ ม.1 ประเภทเพิ่มเติม ปี2555 โรงเรียนบุญวาทย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประเภทนักเรียนทั่วไปเพิ่มเติม ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มี  107 คน
ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
สูงสุด 48.68 ต่ำสุด 44.44
http://www.scribd.com/doc/92687996