Tag Archives: activities

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง แชร์เรื่องการพัฒนานิสิต ทั้งในกลุ่มเฟสบุ๊ค และกลุ่มไลน์ เมื่อ 18 พ.ย.64 ที่ อาจารย์สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ และอาจารย์คนึงนิจ ติกะมาตย์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกไปเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเข้าร่วมเก็บข้อมูลและบันทึกภาพ ในงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2564

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการรู้ รักษ์ วัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นิสิตในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนาและของไทย

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

โครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับการเรียนการสอนใน รายวิชา CART311 การผลิตภาพและเสียง และ CART432 การจัดแสงและองค์ประกอบฉากเสมือนจริง รวมถึงยังได้บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการเปิดโลกทัศน์นิเทศศาสตร์อีกด้วย

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

https://www.facebook.com/groups/nationu/posts/4716216691777497/