tourism cluster ที่ ม.เนชั่น

lampang : tourism cluster

lampang : tourism cluster

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวต้อนรับใน การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Tourism cluster กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 (ภายใต้โครงการนวัตกรรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปีมหัศจรรย์ ไทยแลนด์) ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 โดยมี นายชนะ เจริญพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมี นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
10.00 – 12.00น. มีเวทีเสวนาเรื่อง “ย้อนอดีต มองอนาคต การพัฒนา Tourism Cluster 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1” มีผู้ร่วมเวทีคือ คุณสราวุธ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุรพล ตันสุวรรณ นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง คุณชีรโชติ สุนทรารักษ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน คุณสุพจน์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินรายการโดย ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่น
13.00 – 15.00 น. จัดเสวนากลุ่มย่อย เรื่อง การพัฒนาโครงการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพบนเส้นทางการท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน แล้วนำเสนอพร้อมกับประกาศผลลำดับความสำคัญของโครงการท่องเที่ยว

tourism cluster seminar schedule

tourism cluster seminar schedule