งานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

งานการวิจัย เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อัตลักษณ์ชุมชนลำปาง” รายละเอียดในแต่ละโครงการย่อยอยู่ในไวนิล ลองเรียนรู้กันดูได้ พบในงาน 6 วัสสา วิจัยยะท้องถิ่น : วิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เมื่อ 18 ก.พ.2557
มีชื่อโครงการย่อย 6 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดการอัตลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่างสร้างสรรค์
2. การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
3. การจัดทำระเบียบว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง
5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
6. การพัฒนาศักยภาพสินค้าหัตถกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. การพัฒนาศักยภาพสินค้าหัตถกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. การพัฒนาศักยภาพสินค้าหัตถกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดการอัตลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่างสร้างสรรค์

1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดการอัตลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่างสร้างสรรค์

2. การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

2. การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิผลด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

3. การจัดทำระเบียบว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

3. การจัดทำระเบียบว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

4. องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

4. องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง

5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

เขียนบล็อกเล่าเรื่องกิจกรรมย่อยที่ 1
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/423/

คลิ๊ปกล่าวเปิดงาน

ออกแบบปกซีดี ด้วย microsoft word ง่ายกว่าที่คิด

หน้าตาปกซีดี

หน้าตาปกซีดี

สืบเนื่องจาก ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556
ผมมีโอกาสเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ #ICT
อาคารปิ่นผไทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี
#lampangkanlayaneeschool

แล้วพบบอร์ด .. แสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียน
เป็นสื่อวีดีโอที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดทำขึ้น
และซีดีทุกแผ่นมีการเขียนปกซีดีไว้อย่างสวยงาม
#cdcover

ตอนนั้น .. ก็อยากทราบว่าเด็ก ๆ เขาใช้โปรแกรมอะไรนะ
ทำปกซีดีได้สวยงาม แล้ววันหนึ่งในเดือนมกราคม 2557
ผมก็ได้รับโจทย์ว่า ให้ออกแบบปกซีดี งานประชุมวิชาการ #NTC2014
พร้อมปก #proceeding ก่อนจะหาโปรแกรมมา
ก็คิดได้ว่า word มี template ให้เลือกมากมาย
ก็ใช้คำว่า CD ค้น templage จาก word
แล้วพบว่าใช้งานได้จริง ๆ .. ง่ายเลยครับ

proceeding cover

proceeding cover

การออกแบบปกซีดีในครั้งนี้ มี 2 คุณสมบัติ ที่เพิ่มเข้าไป
1. เปลี่ยนพื้นหลังของ shape เป็น picture
2. เพิ่ม wordart แบบโค้งเป็น circle

https://www.facebook.com/download/1402295556686471/CD_ntc2014_v3.rar
http://www.nation.ac.th/ntc2014
https://www.facebook.com/groups/tourlampang/photos/
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/956/

template  in word

template in word

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ

ท่องเที่ยวแม่เมาะ

ท่องเที่ยวแม่เมาะ

27 ก.ย. 2556 ที่จังหวัดลำปาง
มีกลุ่มคนรวมตัวกันระดมสมอง คุยกันเรื่อง
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อำเภอแม่เมาะ
จัดที่ ห้อง 1203 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
เป็นกิจกรรมในโครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ซึ่งการระดมสมอง (Brain Storm) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้
(Knowledge management)
แล้วในอนาคตเราก็จะได้แหล่งท่องเที่ยวดี ๆ เพิ่มขึ้นในจังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง

km lampang

km lampang

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารจังหวัดลำปาง
รวบรวมเอกสาร การจัดการความรู้จังหวัดลำปาง (KM) ไว้ปีละหลายเรื่อง

http://www.lampang.go.th/db_lap/km/

ปี 2554
– การพัฒนาตลาดสับปะรด (สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_pineapple_kmstep.pdf
– การจัดทำแนวกันไฟแบบป่าเปียก (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_wet_forest_info_kmstep.pdf
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเศษหินจากกระบวนการผลิตครกหินฯ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_54_design_stone_summary_working.pdf

ปี 2553
– การจัดการขยะชุมชน (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_garbage_fullreport.pdf
– การเพาะเลี้ยงปลาบึก (สนง.ประมงจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_fish_fullreport.pdf
– การปลูกผักปลอดสารพิษ (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_vegetable_brochure.pdf
– การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_rice_brochure.pdf
– ประโยชน์น้ำส้มควันไว้ PV (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_53_wood_vinegar_howto.pdf

ปี 2552
– การสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_gas_howto.pdf
– การเพาะเลี้ยงอึ่ง (สนง.ประมงจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_frog_poster.pdf
– การเลี้ยงหมูหลุม (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_pig_brochure.pdf
– การอนุบาลลูกไก่พื้นเมือง (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_chicken_brochure.pdf
– เครื่องหยอดปุ๋ย (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_fertilizer_brochure.pdf
– การเลี้ยงหนองนก/จิ้งหรีด (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_worm_ppt.pdf
– ไผ่ชุมชน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_52_bamboo_ppt.pdf

ปี 2551
– การแปรรูปอาหาร (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_food_processing_brochure.pdf
– การผลิตเสบียงสัตว์ (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_animal_food_proposal.pdf
– การบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_enterprise_community_brochure.pdf
– การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้กับแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_51_happy_village_report.pdf

ปี 2550
– การปรับปรุงบำรุงดิน (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_soil_howto.pdf
– เทคนิคการตัดแต่งกิ่งกาแฟ  (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_coffee_brochure.pdf
– เทคนิคการผลิตสับปะรด  (สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_pineapple_howto.pdf
– กระบวนการเรียนรู้ผู้นำเครือข่าย  (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง)
http://www.thainame.net/km/km_50_leader_report.pdf

ข้อมูลทั้งหมดจาก http://www.lampang.go.th/db_lap/km/

แล้วเผยแพร่ที่ http://www.thaiall.com/km/indexo.html

ชวนมอง .. แผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือ

ชวนมอง แผนพัฒนาจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือ

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

มีโอกาสประชุมเรื่องส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย แล้วหัวหน้าก็ชวนมองแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่ชวนให้มองจากทั้งหมด 77 จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง มีแผน 4 ปี ระหว่าง 2557 – 2560 พบเอกสารในเว็บไซต์ของจังหวัดลำปาง lampang.go.th

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ประเด็น (หน้า 104) ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิก
และสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง

งบประมาณร้อยละ 6.30

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบประมาณร้อยละ 11.13

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย
และได้มาตรฐานแบบครบวงจร

งบประมาณร้อยละ 36.36

4. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปาง
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณร้อยละ 9

5. สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

งบประมาณร้อยละ 29.08

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

งบประมาณร้อยละ 8.13

สรุปงบประมาณรวม 4 ปี ทั้งสิ้น 3,809.46 ล้านบาท

งบประมาณ 4 ปี ทั้งสิ้น 3809.46 ล้านบาท
http://www.lampang.go.th/stragegic/
http://www.lampang.go.th/stragegic/2555/planP57_60.rar

ข้อคิดเห็นของทีมต่อการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554

ตีข้าว บ้านร่มเย็น ต.นิคมพัฒนา

ตีข้าว บ้านร่มเย็น ต.นิคมพัฒนา

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ บ้านร่มเย็น หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

 

          ทีมวิจัยที่เกิดจากตัวแทนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางจำนวน 5 สถาบัน ได้แก่ มจร. มทร. มรภ. กศน. และมนช. (มยน. เดิม) ร่วมกับตัวแทนจากชุมชน ทั้งผู้นำ ครู และชาวบ้าน เป็นคณะทำงานชุดใหญ่ แต่เมื่อลงไปทำงานก็พบว่าขนาดของทีมเป็นทั้งจุดเด่น และจุดด้อยไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการลงไปทำงานในชุมชนขนาดเล็ก เพราะมีประชากรประมาณ 100 หลังคาเรือน และการเป็นชุมชนที่เกิดจากการย้ายถิ่นที่รับผลจากการสร้างเขื่อนกิ่วลม  ทำให้จารีตประเพณีในชุมชนต่างจากชุมชนอื่นที่ลงหลักปักฐานมานับร้อยปี ความเหนียวแน่นของเครือญาติ และศิลปวัฒนธรรม จึงไม่เด่นชัด ทำให้ทีมวิจัยต้องใช้เวลาเรียนรู้ และค้นหาตัวตนที่แท้จริงร่วมกับชุมชนให้กระจ่างชัด

          จุดเด่นของทีมที่มีขนาดใหญ่ คือ การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะมีตัวแทนจากทุกสถาบันเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงมีกำลังของทีมมากพอที่จะทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และมุ่งไปสู่เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมได้ชัดเจน ส่วนจุดด้อยที่พอจะมองเห็นคือการหมุนเวียนสลับผลัดเปลี่ยนตัวแทนนักวิจัยจากแต่ละสถาบันเข้าไปในแต่ละกิจกรรม ทำให้การเชื่อมประสานข้อมูลจากแต่ละเวทีไม่ราบรื่น ทำให้ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการทบทวน ทำความเข้าใจกิจกรรมที่ผ่านมา ชี้แจงเป้าหมายในการหารือ และต้องเรียนรู้ข้อค้นพบที่เข้ามาใหม่จากแต่ละเวทีที่จำเป็นต้องใช้ในการกำหนดแนวทางการทำงานสำหรับเวทีต่อไป

          พี่เลี้ยง และผู้ช่วยนักวิจัย เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การทำงานของทีมที่มีขนาดใหญ่สามารถขับเคลื่อนไปได้ และความร่วมมือของนักวิจัยในพื้นที่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานในช่วงที่ผ่านมาราบรื่น เพราะมีการลงไปทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด จนคนในชุมชนเข้าใจเป้าหมายของการเข้าไปทำงานของนักวิชาการที่มาจากภายนอก นำไปสู่การยอมรับ และการรวมกลุ่มของกลุ่มที่มีปัญหาได้สำเร็จในที่สุด

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150430198513895.379656.814248894&type=3

ข้อค้นพบจากการดำเนินงาน ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2554 – ธันวาคม 2554

การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ บ้านร่มเย็น หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

 

          การเข้าศึกษาชุมชนในระยะที่สอง มุ่งค้นหาปัญหาที่แท้จริงที่ชุมชนต้องการแก้ไข เป็นการต่อยอดจากที่เคยศึกษาร่วมกับผู้นำชุมชนในระดับตำบล ซึ่งชุมชนบ้านร่มเย็น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหลายบทบาท ที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งการศึกษา ฐานะ อาชีพ อายุ ความเป็นมา และความเข้มแข็งในครอบครัว การศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและการลงพื้นที่ในระยะที่ 2 ทีมวิจัยเลือกพื้นที่คือบ้านร่วมเย็น หมู่ 8 เพราะสนใจประเด็นด้านการเกษตรพันธสัญญา แต่เมื่อเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่ พบว่า ชุมชนนี้มิได้ทำเกษตรพันธสัญญา แต่มีที่ดินของหมู่บ้านที่เรียกว่า นารวม หลังเรียนรู้ร่วมกันไประยะหนึ่งทีมวิจัยมีโอกาสเข้าไปสร้างสัมพันธ์กับชุมชนผ่านกิจกรรมเกี่ยวข้าว และตีข้าว โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเนชั่น เข้าไปร่วมเรียนรู้ และตีข้าวกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาของชุมชนที่มีคนจากนอกชุมชนเข้าไปร่วมกิจกรรมมากที่สุดเป็นครั้งแรก

          เมื่อลงพื้นที่ และศึกษาบริบทของชุมชนก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละครั้งตามแผน และข้อมูลที่ได้จากแต่ละเวทีก่อนหน้านี้ ในบางครั้งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็พบประเด็นที่จำเป็นต้องนำกลับมาคุยกันในทีมวิจัย ก็เลือกหารือกันที่วัดบุญวาทย์วิหาร เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์กลางของจังหวัดที่นักวิจัยสะดวกในการเข้าไปประชุมร่วมกันหลังเลิกงาน แล้วพูดคุยกันหาข้อสรุป ใช้เวลากันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกถึงห้าทุ่มหลายครั้ง

          เครื่องมือใหม่ถูกนำมาใช้ ผ่านคำแนะนำของทีมใหญ่ที่ต่างประสบการณ์ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งกะเทาะหาข้อเท็จจริงออกมาจากชุมชนให้มากที่สุด และเรียนรู้กับชุมชนไปพร้อมกัน เครื่องมือที่นำมาใช้ในแต่ละช่วงมีหลากหลาย อาทิ โอ่งชีวิต แผนที่ชุมชน แผนที่ความคิด ต้นไม้ชุมชน ปฏิทินกิจกรรม ในที่สุดเราก็พบว่ากลุ่มแม่บ้านที่รวมกลุ่มกันทำข้าวซ้อมมือ ต้องการรวมกลุ่มใหม่หลังจากกลุ่มสลายตัวไปด้วยเหตุผลบางประการ เมื่อตัวแทนของชุมชนหยิบยกปัญหาการล้มหายของกลุ่ม ทีมวิจัยจึงเข้าไปชวนกลุ่มศึกษาตนเองในรายละเอียด พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ จนเกิดการรวมกลุ่มตามความต้องการของชุมชนอีกครั้ง ซึ่งมีข้อสรุปว่ากลุ่มข้าวซ้อมมือที่รวมกลุ่มขึ้นมาใหม่นั้น ยังมีปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยเฉพาะการขาดความรู้ที่จะสนับสนุนการดำเนินการที่จะทำให้กลุ่มยั่งยืนต่อไป ซึ่งเข้าตามกรอบพันธกิจของสถาบันการศึกษาในด้านการบริการวิชาการ และคาดว่าจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในโครงการวิจัยระยะที่ 3 ที่เน้นไปที่การให้บริการวิชาการแก่กลุ่มตามความถนัดของแต่ละสถาบันการศึกษา

http://www.youtube.com/watch?v=8sYSkYKgssI