province ranking

จังหวัดอันดับ 1

จังหวัดอันดับ 1
ที่มีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่มากที่สุดน่ะพอรู้
แต่อันดับ 2 จนถึงอันดับ 7 มีจังหวัดใดบ้าง
ที่ #ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th เค้ารวบรวมข้อมูลไว้
เป็น Microsoft excel เข้าไปก็พบได้โดยง่าย
สำหรับท่านที่กำลังมองหา #จังหวัดที่เด่นด้านการศึกษา อยู่

https://www.thaiall.com/data/handsontable_java.htm

จังหวัดที่มีสถาบันการศึกษามากที่สุด 7 อันดับแรก

  • อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร มี 83 สถาบันการศึกษา
  • อันดับ 2 เชียงใหม่ และนครปฐม มี 14 สถาบันการศึกษา
  • อันดับ 3 ชลบุรี มี 13 สถาบันการศึกษา
  • อันดับ 4 นครราชสีมา มี 12 สถาบันการศึกษา
  • อันดับ 5 ขอนแก่น มี 11 สถาบันการศึกษา
  • อันดับ 6 สงขลา และ นนทบุรี มี 10 สถาบันการศึกษา
  • อันดับ 7 ลำปาง และ นครศรีธรรมราช มี 9 สถาบันการศึกษา

จากข้อมูลทั้งหมด 10 จังหวัดข้างต้น มีสถาบันการศึกษารวมกันได้ 185 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 47.43
เฉพาะกรุงเทพมหานครมี 83 สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 21.28 จากทั้งหมด 390 สถาบัน